แชร์โพสนี้

กลุ่มผู้ผลิตรถยนตร์หลายกลุ่มได้ริเริ่มแนวคิดการประดิษฐ์รถยนตร์ โดยไม่อาศัยการควบคุมของมนุษย์ เพื่อที่จะสามารถลดความหนาแน่นทางจราจรได้