แชร์โพสนี้

ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในชาติที่ขึ้นชื่อในการส่งผ่านธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหญ่อย่างคิคุแมน หรือธุรกิจเล็กๆอย่าง ร้านอาหาร แต่ตอนนี้ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไป เมื่อธุรกิจครอบครัวหลายแห่ง กำลังปิดตัวลง 
 
   Reuters รายงานว่า ปัญหาสังคมผู้สูงอายุเป็นสาเหตุหลัก ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจครอบครัว เนื่องจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ศักยภาพในการทำงานของผู้ประกอบการลดลง จึงทำให้ธุรกิจขนาดเล็กกว่า 2 หมื่น 6 พัน 7 ร้อยแห่งต้องปิดตัวลงด้วยความสมัครใจ 
 
   อีกหนึ่งสาเหตุสำคัญคือปัญหาการขาดแคลนผู้สืบทอดธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น ทาคายาสุ วาตานาเบะ วัย72ปี เจ้าของธุรกิจครอบครัวแห่งหนึ่ง ที่สืบทอดต่อกันรุ่นสู่รุ่นมากว่า 80 ปีแล้ว ในตอนนี้ทาคายาสุต้องขายเทคโนโลยี อุปกรณ์ และลิขสิทธิ์ทั้งหมดให้กับบริษัทแห่งหนึ่งในเกาหลี เนื่องจากผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว 
   
   นอกจากนี้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ ที่ญี่ปุ่นต้องเผชิญมานาน ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัย ที่ทำให้ธุรกิจครอบครัวต้องปิดตัวลง วิกฤษเศรษฐกิจโลกในปี 2551 ทำให้ธุรกิจครอบครัวกว่า 2 หมื่น 5 พันแห่งต้องตกอยู่ในภาวะล้มละลาย
 
   ผู้ผลิตรายเล็กที่หายไป จะส่งผลเสียต่ออุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่นในอนาคต เพราะวัสดุหลายชนิด ที่ถูกใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มักจะถูกผลิตโดยผู้ผลิตรายเล็ก ดังนั้นเมื่อธุรกิจเล็กๆเหล่านี้หายไป ห่วงโซ่อุปทานของการผลิต ย่อมได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน