แชร์โพสนี้

  รัฐสภาอินเดียผ่านกฎหมายล้มละลายฉบับแรกที่กำหนดกระบวนการล้มละลาย โดยกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ปรับปรุงกระบวนการล้มละลายให้ใช้เวลาสั้นลงและติดตามเก็บหนี้ได้มากขึ้น ซึ่งกฎหมายใหม่จะกำหนดให้กระบวนการยื่นขอรับชำระหนี้มีระยะเวลาที่แน่นอนภายใน 180 วัน จากเดิมที่ต้องผ่านกระบวนการศาลทำให้มีการยืดเยื้อเป็นเวลานาน
  หลังจากประเทศอินเดียประสบกับสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดยหลายฝ่ายมีความหวังว่ากฎหมายฉบับนี้ แก้ปัญหาหนี้สินธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถพลิกเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งปัญหาหลักทางด้านการเงินของอินเดีย คือการที่บริษัทต่างๆไม่สามารถจ่ายหนี้ธนาคารได้ตามกำหนด โดยกฎหมายฉบับนี้จะมอบอำนาจให้กับธนาคาร สามารถดำเนินการกับบริษทัทางการเงินดังกล่าวได้ตามระยะเวลาที่ธนาคารเป็นผู้กำหนด ซึ่งได้รับความสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากนักลงทุน