แชร์โพสนี้

คลิปที่ใช้กลไกของ Rube Goldberg ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ของสิ่งของที่ผ่านการจัดวางมาเป็นอยางดี มีลักษณะคล้ายปฏิกิริยาลูกโซ่