แชร์โพสนี้

มีผลศึกษาใหม่พบว่า ผู้สูงอายุทั่วทวีปยุโรปติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเอดส์มากขึ้น

ทีมนักวิจัยจากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคในยุโรป ศึกษาอัตราการติดเชื้อเอชไอวีใน 31 ประเทศ ช่วงปี 2004-2015 พบว่า พอถึงปี 2015 มีผู้ป่วยติดเชื้อไอเอชวีที่มีอายุเกิน 50 ปีมากถึง 1 ใน 6 ราย เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อสิบปีที่แล้ว ซึ่งมีอัตราผู้ติดเชื้ออายุเกิน 50 ปี อยู่ที่ 1 ต่อ 10 ราย

งานวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ The Lancet HIV ระบุมี 16 ประเทศที่พบสถานการณ์ผู้ติดเชื้อใหม่เป็นคนสูงอายุ รวมถึงสหราชอาณาจักร และเยอรมนี ที่น่าเป็นห่วงคือ เป็นเชื้อเอชไอวีแบบ advanced ซึ่งรักษายากกว่า

Dr Anastasia Pharris ซึ่งเป็นผู้วิจัยกล่าวว่า คนส่วนใหญ่มักคิดว่าคนหนุ่มสาวติดเชื้อเอชไอวีมากกว่า เพราะมีกิจกรรมทางเพศมาก แต่ในยุโรป สถานการณ์ไม่ได้เป็นเช่นนั้น การติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิง และยังพบว่าผู้ชายสูงวัย ติดเชื้อเอชไอวีมากกว่าผู้หญิงสูงวัย

นักวิจัยเรียกร้องว่า หน่วยงานต่างๆ ควรจะสร้างความตระหนักให้กลุ่มคนสูงอายุ ที่ยังคงมีกิจกรรมทางเพศหันมาตรวจหาเชื้อเอชไอวีมากขึ้น

แม้ว่างานวิจัยนี้จะพบแนวโน้มผู้สูงอายุติดเชื้อเอชไอวีมากขึ้น แต่ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ยังคงเป็นคนหนุ่มสาว โดยช่วง 12 ปีที่ผ่านมา มีคนอายุ 15-49 ปี มากกว่า 3 แสนคนที่ติดเชื้อในยุโรป ที่เหลืออีก 54,000 คนเป็นคนอายุเกิน 50 ปี

อีกตัวแปรหนึ่งที่ทำให้พบผู้สูงอายุติดเชื้อมากขึ้น อาจเป็นเพราะว่าหลายประเทศทั่วโลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว ทำให้พบผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพต่างๆ มากขึ้น รวมถึงการติดเชื้อเอชไอวี