ตำรวจ อัด ทัพบก ซิวถ้วยตะกร้อพระเทพฯ สมัย 2

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
5,495 ครั้ง

แชร์โพสนี้

ผลการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 27 ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ วันที่ 18-23 ส.ค.2558 ได้ปิดฉากลงไปด้วยความเรียบร้อย ปรากฎว่า สโมสรตำรวจ เอาชนะ กองทัพบก ในรอบชิงชนะเลิศ 2-1 เซต คว้าถ้วยพระราชทานฯ เป็นสมัยที่ 2 สรุปผลการแข่งขันดังนี้

 

ประเภทเซปักตะกร้อประชาชนชาย ทีมเดี่ยว (ถ้วยพระราชทาน) แชมป์เหรียญทอง สโมสรตำรวจ ส.ต.ต.ตรีพงษ์ ระวังภัย ร.ต.อ.สมพร ใจสิงหล ส.ต.ต.กฤษณพงษ์ นนทโคตร ผู้จัดการทีม พ.ต.อ.ณัฐ สิงห์อุดม เหรียญเงิน กองทัพบก รายชื่อนักกีฬา จ.ส.อ.พรชัย เค้าแก้ว ส.ต.ธนุศาสตร์ ระวิโรจน์ ส.ต.พุทธิพงศ์ ภักดี ส.อ.นรินทร์ ศรีไทย อส.ทพ.วรรณนิมิต พรมดี ผู้จัดการทีม พ.อ.วัชรพล คันธา ผู้ฝึกสอน ส.อ.ทวีป หลักตา

 

ประเภทเซปักตะกร้อประชาชนหญิง ทีมเดี่ยว แชมป์เหรียญทอง สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายชื่อนักกีฬา น.ส.ธิดาวรรณ ดาวสกุล น.ส.นรีรัตน์ ตาขันธ์ น.ส.พิกุล สีดำ ผู้จัดการทีม นายรัฐชัย ดารากร ณ อยุธยา ผู้ฝึกสอน วีระพล ภูวนนท์ น.ส.สหัสธิยา ฝากสระ ผช.ผู้ฝึกสอน อนุสรณ์ สิงหะ เหรียญเงิน ร.ร.กีฬานครสวรรค์ รายชื่อนักกีฬา น.ส.จุฑาทิพย์ กันทะยง น.ส.ศิรินันท์ เขียวปัก น.ส.วิภาดา จิตพรวน น.ส.สุกัญญา พรมเอ๋ย ผู้จัดการทีม ผอ.กอบกิจ ธรรมานุชิต ผู้ฝึกสอน พ.อ.อ.อรรถพงศ์ อ้วนล่ำ

 

ประเภทเซปักตะกร้อคู่ประชาชนชาย ทีมเดี่ยว สโมสรราชนาวี รายชื่อนักกีฬา อส.ทพ.เกสสรร ทับทอง อส.ทพ.อำนาจ สุภาพักตร์ อส.ทพ.มงคลชัย ปาละโค ผู้จัดการทีม น.อ.ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม ผู้ฝึกสอน น.ต.พูลศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ ผช.ผู้ฝีกสอน พ.จ.อ.ปัญญา ประดับพร และ จ.อ.พงศ์ศักดิ์ แย้มน้อย เหรียญเงิน ตะกร้อท่าเรือ รายชื่อนักกีฬา นายคมกริช โปกสันเทียะ นายอนิรุจ สีสันต์ นายสกล ศิริรวง ผู้จัดการทีม ร.ต.ต.วรากร จุ้ยอ่วม ผู้ฝึกสอน วิวิช คำแก้ว ผช.ผู้ฝึกสอน สมเกียรติ ศรีทิพย์ ประเภทเซปักตะกร้อคู่ประชาชนหญิง ทีมเดี่ยว แชมป์เหรียญทอง บุญรอด รายชื่อนักกีฬา น.ส.พยอม ศรีหงษา น.ส.มัสยา ดวงศรี ผู้จัดการทีม สมร ศิริศักดิ์สุนทร ผู้ฝึกสอน พงษ์ศักดิ์ เถาว์เจือ ผช.ผู้ฝึกสอน วันวิสา จันแก่น เหรียญเงิน สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายชื่อนักกีฬา น.ส.ชลธิชา มณีศรี น.ส.นิตินัดดา แก้วคำไสย์ ผู้จัดการทีม รัฐชัย ดารากร ณ อยุธยา ผู้ฝึกสอน วีระพล ภูวนนท์ น.ส.สหัสธิยา ฝากสระ ผช.ผู้ฝึกสอน อนุสรณ์ สิงหะ

 

ตะกร้อลอดห่วงไทย (ถ้วยพระราชทาน) การท่าเรือแห่งประเทศไทย รายชื่อนักกีฬา นายวิสาร จิตต์ชื้น นายพิทยา พลอยเจริญ ส.ท.ณราชัย ชูเมืองกุศล นายธนากร ฤทธิ์สราญชัย นายพิพัศน์ จรรยาวงษ์ นายเอกชัย มาสุข นายทัศชัย ยิ่งกล้า นายประณต ทองเปราะ นายอนุเทพ นฤตย์ศาสตร์ ผู้จัดการทีม นายมานิต ศิริสิมะ ผู้ฝึกสอน นายวิทยา สุขทวีสถิตย์กุล ผช.ผู้ฝึกสอน นายมงคล จิตต์ชื้น เหรียญเงิน กองทัพบก รายชื่อนักกีฬา ส.ท.สัณฐิติ ดาวเรือง ส.ต.อุดมพล ทองยั้งยืน ส.ท.อนุพงษ์ ช่อฮวด ส.ท.โกมินทร์ เนาว์นนท์ ส.ต.นพดล สีหะ ส.อ.ไชยา วัตถาโน จ.ส.อ.ธไนวัฒน์ อยู่สุข ส.อ.วโรธร จอนสร้อย อส.ทพ.กัมพล ป้อมประสิทธิ์ ผู้จัดการทีม พ.อ.วัชรพล คันธา ผู้ฝึกสอน ส.อ.วัฒนา ใจเย็น ผช.ผู้ฝึกสอน จ.ส.ต.ธงชัย ไชยมโน

 

ตะกร้อลอดห่วงสากลชาย แชมป์เหรียญทอง ทต.นครพนม รายชื่อนักกีฬา นายคณาวุฒิ รุ่งโรจน์ นายนพชัย เพ็งสุวรรณ นายเสนาะ สุโพเนิน นายชานนท์ พาโน นายกิตติวินท์ วาทะวัฒนะ นายชัยวาสุกรี ผู้จัดการทีม นายขจรศักดิ์ นิตชิน ผู้ฝึกสอน นายอนุชา วาทะวัฒนะ ผช.ผู้ฝึกสอน นางธนัสสรณ์ วาทะวัฒนะ เหรียญเงิน อบจ.เพชรบูรณ์ รายชื่อนักกีฬา นายสมพร วิไลวรรณ์ นายนรินทร์ จอมคำสิงห์ นายปฎิภาณ กองตัน นายธนบดี วงศ์ฉัตรเพชร นายอุดม แสนกิจมงคล นายนิยม น้อยใจ ผู้จัดการทีม นายประทิน เหลืองทอง ผู้ฝึกสอน นายรักษพล ชิตูมปูน ผช.ผู้ฝึกสอน นางดาเรศ ชิตูมปูน

 

ตะกร้อลอดห่วงสากลหญิง แชมป์เหรียญทอง ผดุงนารี รายชื่อนักกีฬา น.ส.เวชวิศา รักษาชาติ น.ส.พิมพิกา มุ่งสุงเพ็ง น.ส.อารีญา นามสมบูรณ์ น.ส.สุธิชา อุปจันโท น.ส.สุธิดา อุปจันโท ผู้จัดการทีม นางมีศิลป์ ชินภักดี ผู้ฝึกสอน นางมลิวัลย์ นาคสมบูรณ์ ผช.ผู้ฝึกสอน น.ส.พิมพิกา มุ่งสุงเพ็ง เหรียญเงิน สโมสรบุญรอดบริวเวอรี่ รายชื่อนักกีฬา น.ส.จุฑามาศ โตนพรมรัมย์ น.ส.วรินธร เศษรักษา น.ส.มาลินี ศรีสวรรค์ น.ส.วราภรณ์ พิมพรัตน์ น.ส.สุจิตรา นะวะสิมมา น.ส.วิไลลักษณ์ ทัพบุญมี ผู้จัดการทีม นายสุนทร เสนะวงศ์ ผู้ฝึกสอน นายประยุทธ แก้วสุข

 

ขอบคุณภาพและข่าว จาก : http://www.sepaktakrawworld.com/