กระทรวงแรงงาน ออกประกาศขยายเวลาผู้ประกันตน จาก ม.33 เป็น ม.39 และขยายการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
220 ครั้ง

แชร์โพสนี้

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ลงนามในประกาศกฎกระทรวง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการแสดงความจำนงเป็นผู้ประกันตน และการนำส่งเงินสมทบผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 พ.ศ.2564 ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในการรักษา สถานภาพการเป็นผู้ประกันตน และสิทธิความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยประกาศฉบับนี้ มีสาระสำคัญ ดังนี้

  1. ให้มีการขยายระยะเวลารับสมัครผู้ประกันตน 33 ที่สิ้นสภาพแล้ว 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้รับการขยายกำหนดเวลาการแสดงความจำนงเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 โดยให้แสดงความจำนงเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ภายใน 30 มิถุนายน 2564
  2. ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้รับการขยายกำหนดเวลานำส่งเงินสมทบเข้ากองทุน ตามมาตรา 39 สำหรับเงินสมทบที่ต้องนำส่งประจำงวดเดือนมีนาคม 2563 ถึงงวดเดือนพฤษภาคม 2564 ให้นำส่งภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ประกาศกฎกระทรวงฉบับนี้ จะทำให้รักษาสถานภาพการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมได้ประมาณ 207,000 คน และทำให้มีหลักประกันด้านสุขภาพผ่านสิทธิประโยชน์ประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลกระทบภาวะวิกฤต โควิด-19 ทุกด้าน เพื่อหาแนวทางกำหนดมาตรการแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาล และกระทรวงแรงงาน โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายที่จะเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ มากที่สุด