แจ้งเตือนผู้ประกันตน รักษาสิทธิหลังออกจากงาน ภายใน 6 เดือน

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
28 ครั้ง

แชร์โพสนี้

การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและรายได้ของประชาชนเป็นจำนวนมาก ทำให้จำนวนคนตกงานมากยิ่งขึ้น ทางสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่า หากผู้ประกันตนมาตรา 33 ตกงานหรือมีเหตุให้ออกจากงานเดิม สามารถสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้ โดยต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลง ถ้าประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไป ให้แสดงความจำนงต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ภายใน 6 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน”

ผู้ประกันตน มาตรา 39 เป็นการประกันตนภาคสมัครใจ กรณีที่เคยทำงานในบริษัทและเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 มาก่อน แต่เกิดตกงานหรือลาออก แล้วยังต้องการรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมอยู่ ก็สามารถสมัครในมาตรา 39 ได้ โดยผู้ประกันตนจะส่งเงินสมทบเข้ากองทุน 432 บาทต่อเดือน (คิดจากฐานสูงสุด 4,800 บาท คูณ 9 %) จะได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี คือ กรณีเจ็บป่วย/อุบัติเหตุ กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ

 

อีกทั้งผู้ประกันตนมาตรา 39 จะได้รับความช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อีกด้วย โดยจะได้รับค่ารักษาพยาบาล กรณีติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้ประกันตนสามารถเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยและต้องหยุดงานตามคำสั่งของแพทย์ ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

การสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39 คือ ต้องเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 นำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ลาออกจากงาน และต้องไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคม โดยต้องยื่นใบสมัครตามแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (แบบ สปส.1-20) พร้อมแนบบัตรประชาชนพร้อมสำเนาด้วยตนเองภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ลาออกจากงาน สามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา ที่ใกล้ที่พักอาศัยได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือผ่านโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง