ลดแล้วลดอีก! ลดจ่ายประกันสังคม เหลือ 0.5% 2 เดือน

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
38 ครั้ง

แชร์โพสนี้

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม รับนโยบายจากนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เรื่องมาตรการเยียวยาให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยการลดอัตราเงินสมทบ ในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนายจ้างและผู้ประกันตนในการจ่ายเงินสมทบ ดังนี้

– ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 คือ ลดส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในส่วนของลูกจ้าง จาก 3% หรือ ส่งเงินสมทบสูงสุด 450 บาท (เดือนมกราคม) เหลือ 0.5 % หรือส่งเงินสมทบสูงสุด 75 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน (กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564)
– ผู้ประกันตนมาตรา 39 ลดส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมจากเดือนละ 278 บาท (เดือนมกราคม) เหลือเดือนละ 38 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน (กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564)
– ส่วนของนายจ้างยังคงส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 3% หรือส่งเงินสมทบสูงสุด 450 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม 2564)

สำหรับมาตรการช่วยเหลือในครั้งนี้จะทำให้นายจ้าง จำนวน 4.86 แสนราย รวมถึงผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11.64 ล้านราย ผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1.83 ล้านราย ลดภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งจะทำให้มีเงินหมุนเวียนในเดือนมกราคม – มีนาคม 2564 รวม 23,119 ล้านบาท ซึ่งทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ประกันตนจะยังคงเท่าเดิม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/ สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)