ผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไปรับสิทธิวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรีถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
46 ครั้ง

แชร์โพสนี้

สำนักงานประกันสังคม ได้ออกประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน พ.ศ.2563 เพิ่มสิทธิผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป โดยนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้เปิดเผยถึงสิทธิการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ในระบบประกันสังคม ดังนี้

1. ผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในปี 2563 ให้มีสิทธิได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
2. ปี 2564 ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องโรค กรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
3. ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป มีสิทธิได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม ของทุกปี

ผู้ประกันตนสามารถรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดได้ทันที โดยจะจ่ายให้แก่สถานพยาบาลในอัตราใดอัตราหนึ่งตามที่สำนักงานประกันสังคมได้กำหนด คือ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์ ในอัตรา 250 บาท ต่อคนต่อปี และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ ในอัตรา 450 บาท ต่อคนต่อปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/ สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)