“ประกันสังคม” แจงความคืบหน้าเรื่องคืนเงินสมทบชราภาพ

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
32 ครั้ง

แชร์โพสนี้

          ตามข้อเรียกร้องกลุ่มตัวแทนผู้ประกันตนในนามเครือข่ายกลุ่มต่าง ๆ ได้ยื่นข้อเสนอเรียกร้องให้สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน คืนเงินสมทบชราภาพบางส่วนให้แก่ผู้ประกันตนก่อนกำหนด หรือหาแหล่งเงินกู้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นั้น นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการให้สำนักงานประกันสังคม ดำเนินการหาแนวทางศึกษารายละเอียด และขั้นตอนของกฎหมาย ถึงความเป็นไปได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกันตนให้มากที่สุด ซึ่งนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินการตั้งคณะทำงานพิจารณาศึกษา แนวทางช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และในการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม ครั้งที่ 21/2563 วันที่ 27 ตุลาคม 2563 มีมติให้ตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาข้อเรียกร้อง ของกลุ่มแรงงานในการขอใช้เงินกองทุนประกันสังคม กรณีชราภาพก่อนกำหนด (เฉพาะกิจ) ประกอบด้วยผู้แทน จากไตรภาคี คือผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง รวมถึงผู้แทนจากกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ โดยให้คำนึงถึงข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบของแนวทางต่าง ๆ ต่อสิทธิประโยชน์ ของผู้ประกันตนในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกันตน

          นางบุปผา พันธุ์เพ็ง ผู้ตรวจราชการกรม ในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคม ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการดังกล่าวว่า คณะกรรมการประกันสังคม ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาข้อเรียกร้อง ของกลุ่มแรงงานในการขอใช้เงินกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพก่อนกำหนด (เฉพาะกิจ) เพื่อศึกษา ความเป็นไปได้ โดยให้คำนึงถึงข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบของแนวทางต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกันตน ซึ่งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจชุดนี้ ได้ร่วมประชุมหารือในเรื่องนี้ 2 ครั้ง ล่าสุดในการประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติให้มีการดำเนินการ 2 ระยะ คือ ในระยะแรกให้ดำเนินการช่วยเหลือ ผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำ โดยผ่านสถาบันการเงิน ส่วนระยะยาว สำนักงานประกันสังคมจะต้องดำเนินการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถ นำเงินกองทุนชราภาพของผู้ประกันตนมาใช้บางส่วนก่อนกำหนด โดยจะนำมติของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเสนอคณะกรรมการประกันสังคมเพื่อพิจารณาต่อไป

…………………………………………….

#ssonews2020 #สำนักงานประกันสังคม