ประกันสังคม จัดโครงการสื่อสารสร้างการรับรู้งานประกันสังคม ภาคเหนือ ที่เชียงใหม่

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
34 ครั้ง

แชร์โพสนี้

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้นางสาวไพลิน จินดามณีพร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคมเป็นประธานเปิด “โครงการสื่อสารสร้างการรับรู้งานประกันสังคม” ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน สถานพยาบาลและสื่อมวลชนใน 10 จังหวัดภาคเหนือ ที่เข้าร่วมอบรมในโครงการฯ ให้การต้อนรับ

นางสาวไพลิน จินดามณีพร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม  กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการสื่อสารสร้างการรับรู้งานประกันสังคม” ว่า การจัดโครงการฯในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม รวมทั้งความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ และสร้างสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชน ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประกันสังคมของสถานประกอบการ ให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในสถานประกอบการ สถานพยาบาลและสื่อมวลชน  ในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย พะเยา ลำปาง แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ และตาก

โดยกำหนดจัดโครงการฯ 2 วัน คือวันที่ 28 และ 29 ตุลาคม 2563 โดยมีกิจกรรมหลายรูปแบบ เช่น การบรรยายเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 โดยนางสาวสรันยา สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 3 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 4อ. ตามนโยบาย Healthy Thailand การให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน การเสวนางานประกันสังคมเรื่อง “รู้สิทธิ สร้างสุข(ภาพ) กับประกันสังคม” โดยวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคม นางอุสนีย์ ศิลปศร ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ นายแพทย์ไกรจักร แก้วนิล ที่ปรึกษาทางการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน และนางสาวอรุณี ศรีโต คณะกรรมการประกันสังคม โดยมีนายเอกณรินทร์ ใจมะโน นักสื่อสารมวลชน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินรายการ