P&G Thailand จับมือ GC และ Habitat for Humanity สร้างบ้านจากวัสดุ Upcycling หลังแรกของไทย

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
129 ครั้ง

แชร์โพสนี้

           บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) หรือ P&G ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และ มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย หรือ Habitat for Humanity Thailand ร่วมกันสร้างบ้านหลังแรกจากวัสดุ Upcycling ภายใต้คำมั่นสัญญา “Create solutions so no packaging finds its way to the ocean”  ด้วยความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาพลาสติกใช้แล้วในท้องทะเล

          (วันที่ 24 กันยายน 2563) มร. นิติน ดาร์บารี (Mr. Nitin Darbari) รองประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) หรือ P&G พร้อมด้วย ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และ ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย ร่วมกันมอบบ้านจากวัสดุอัพไซคลิง หลังแรกของไทย แก่ครอบครัวนายประพันธ์ ประดับเพ็ชร โดยมี ดร.ไพศาล ศรีธเนศสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม จังหวัดปทุมธานี ร่วมเป็นสักขีพยาน

             มร. นิติน ดาร์บารี รองประธานและผู้จัดการทั่วไป P&G กล่าวว่า “ บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล จำกัด หรือ พีแอนด์จี (P&G) มุ่งดำเนินธุรกิจตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (หรือ UNSDGs) จึงได้จับมือพันธมิตรในประเทศต่างๆ เพื่อหาทางออกในการลดปริมาณบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้วและไหลลงสู่ทะเล ให้หมดไปภายในปี 2030  ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้พลาสติกเหล่านั้น  โดยต้องนำมาซึ่งประโยชน์ต่อชุมชน และสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น  สำหรับในประเทศไทย P&G ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย และ GC องค์กรที่เป้าประสงค์ด้านความยั่งยืนเช่นเดียวกัน”

           ด้วยแนวคิด Waste to Worth  บ้านจากวัสดุอัพไซคลิงหลังแรกของไทย จึงสร้างด้วยวัสดุที่แปรรูปมาจากพลาสติกใช้แล้วกว่า 3 ตัน ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากสายการผลิตของ P&G  และบางส่วนมาจากพลาสติกใช้แล้วในชุมชน  และจากจุดเริ่มต้นนี้เอง ทำให้เราตระหนักถึงปัญหาของพลาสติกใช้แล้ว กล่าวคือ การขาดจัดเก็บและคัดแยกอย่างถูกวิธี ซึ่งหากจัดเก็บและคัดแยกอย่างถูกต้องและเหมาะสม จะนำมาซึ่งมูลค่าเพิ่มดังเช่นความสำเร็จของโครงการนี้

          P&G มุ่งมั่นที่จะเป็นพลังที่ดีเพื่อโลกของเราดังแนวคิด “Force for Good” ซึ่งในประเทศไทยเราจะยังคงไม่หยุดที่จะค้นหาวิธีการลดขยะพลาสติก การนำกลับมาใช้ใหม่และ การรีไซเคิลขยะพลาสติกด้วยความช่วยเหลือจากพันธมิตรของเราเช่น GC การอัพไซเคิลขยะพลาสติกจากทะเลสู่บ้านพลาสติกเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆ วิธีที่เราสามารถช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมของเราได้ เราหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยมีส่วนร่วมในการใส่ใจสิ่งแวดล้อมทางทะเลของเรา

           เรามุ่งเน้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและเกิดการบริโภคอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด Responsible Consumption ซึ่งผู้บริโภคของเรามีคาดหวังว่าแบรนด์ที่พวกเขาไว้วางใจจะมอบประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและยังช่วยแก้ปัญหาที่ซับซ้อนที่สุดที่โลกของเรากำลังเผชิญหน้าอยู่ ในขณะเดียวกันเราได้พัฒนาขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของเรา และได้รับการสนับสนุนโดยพันธมิตรทางธุรกิจทำให้เราสามารถที่จะสร้างความแตกต่างในเชิงบวก เราขอเชิญชวนให้ทุกคนค้นหาวิธีอื่น ๆ ในการสร้างชุมชนที่ยั่งยืนของเราต่อไป

           ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร GC กล่าวว่า “GC ต้นแบบและนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ และขยายผลไปสู่โครงการต่างๆ ภายใต้แนวคิด GC Circular Living เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรดำเนินดำเนินการอย่างครบวงจร “Loop Connecting” ตั้งแต่ต้นทางการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง กลางทาง คือ กลางทาง คือ ขยะที่ถูกคัดแยกอย่างถูกต้อง ช่วยสร้างรายได้เพิ่ม และปลายทาง คือ ขยะพลาสติกได้รับการนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มเป็น Upcycled Products ใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง สำหรับบ้าน Upcycling หลังนี้ ผลิตจากพลาสติกใช้แล้วทั้งประเภท HDPE Bottle และ Multilayered Flexible Packaging ที่ได้จากการลงพื้นที่เก็บและคัดแยกร่วมกันในชุมชน กว่า 3 ตัน โดย GC ได้ประสานความร่วมมือและทำงานร่วมกับพันธมิตรซึ่งเป็นผู้ประกอบการ โดยใช้องค์ความรู้ และนวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้เทียม Eco Board และ Eco Roof เพื่อนำมาสร้างเป็นตัวบ้านและหลังคาบ้าน พร้อมกันนี้ได้ประสานกับ Habitat for Humanity ในการส่งมอบให้ผู้ขาดแคลนที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ นับว่าโครงการนี้สามารถขยายผลไปสู่ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ต่อยอดกลยุทธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้คนตระหนักรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพลาสติกยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต”  

           บ้าน Upcycling หลังแรกนี้ นอกจากจะเป็นต้นแบบที่สร้างความมั่นใจว่า วัสดุ Upcycling มีคุณภาพสูง สามารถใช้งานทดแทนวัสดุดั้งเดิมได้เป็นอย่างดีแล้ว  ยังตอบโจทย์ Loop Connecting หรือความร่วมมือกับพันธมิตรของ GC อย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทาง คือ การสร้างความตระหนักให้เกิดการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง กลางทาง คือ ขยะที่ถูกคัดแยกอย่างถูกต้อง เหมาะสม จะช่วยสร้างรายได้เพิ่ม และปลายทาง คือ ขยะพลาสติกได้รับการนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มเป็น Upcycled Products  ใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง โดยมิต้องสิ้นเปลืองทรัพยากร  นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์รีไซเคิลคุณภาพสูง ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย