งาน August Series 2020 งานสัมมนาวิชาการการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่แห่งปี ตอกย้ำความพร้อมทุกภาคส่วนของไทย ขับเคลื่อนประเทศฝ่าวิกฤต

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
78 ครั้ง

แชร์โพสนี้

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย(DUGA) พร้อมองค์กรเจ้าภาพร่วมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(MDES)  ได้ร่วมกันจัดงาน August Series 2020 งานสัมมนาวิชาการด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อภาครัฐและเอกชน งานใหญ่แห่งปี ซึ่งเพิ่งกลับมาจัดได้เป็นงานแรกหลังสถานการณ์โรคระบาดพร้อมมาตรการทางด้านสาธารณสุขเข้มข้น โดยมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทั้งสิ้นกว่า 1,287 คน

แยกเป็นการเข้าร่วมในสัมมนาหลักทั้งสิ้น 4 งาน คือ eGovernment Forum 2020, Digital HR Forum 2020, Big Data & Cloud 2020 และ Digital Business Solution  ครบครันทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษา สาธารณสุข ด้วยการเดินหน้า นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการบริหารงานภาครัฐ  การบริหารงานบุคคลยุคโลกใหม่ การประยุกต์ใช้ข้อมูลในยุค Data Economy รวมทั้งการดำเนินธุรกิจในยุค Next Normal ด้วยหัวข้อสัมมนาวิชาการรวมทั้งสิ้นกว่า 50 หัวข้อ และ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 82 ท่าน  ฉายภาพความท้าทาย โอกาส และการเตรียมพร้อมในการรับมือสภาวะโลก ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี

ประเด็นน่าคิดในการเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นาวสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ได้กล่าวถึงความท้าทาย 5 ประการที่โลกและประเทศไทยกำลังต้องเผชิญและให้พร้อมเตรียมรับมือ คือ 1. โลกซับซ้อน บูรณาการและเชื่อมโยงกันมากขึ้น  2. ระเบียบโลกใหม่ การเกิดขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจหลายขั้ว จากภูมิรัฐศาสตร์  3.  การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่ อินโฟเทคและไบโอเทคเกิดขึ้นพร้อมกัน  4. ความเหลื่อมล้ำที่ขยายวงไปทั่วโลก และ 5. การพังทลายของสิ่งแวดล้อม ที่เป็นสาเหตุของปัญหานานับประการ รวมทั้งโรคระบาดที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้  ที่ยังไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อใด และคงไม่ใช่ครั้งสุดท้าย และเมื่อ “วิถีเดิม ถูกแทนที่ด้วยวิถีใหม่” ทุกสิ่งจึงต้องเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารองค์กร ผู้นำธุรกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงต้องลบวิธีคิดเดิม แล้วนิยามวิธีดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคมและการบริหารราชการแผ่นดินใหม่หมด และจะเดินหน้าไปได้ เราต้องใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือขับเคลื่อน

ด้านอุปนายกสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) นางสาวสุภาวดี ตันติยานนท์ กล่าวเสริมว่า August Series 2020 ซึ่งประกอบด้วยงานหลัก 4 งานนั้น นับเป็นการผนวกรวมงานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศไทยในหลายมิติและหลายกลุ่ม Users ที่เป็นพลังสำคัญของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการมุ่งหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัล การพัฒนาทุนมนุษย์ เทคโนโลยีแห่งข้อมูล Big Data in Data Economy รวมถึง Business Transformation ด้วยดิจิทัล  ถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง  

แม้ว่าประเทศไทยเพิ่งจะผ่านสถานการณ์การต่อสู้กับไวรัสป่วนโลก เทคโนโลยีดิจิทัลสำคัญมากกับวิถีชีวิตใหม่ New Normal พฤติกรรมการบริโภค การทำงาน รูปแบบการใช้ชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินเรื่องการเข้ามาของดิจิทัลเทคโนโลยีที่รวดเร็ว มีคำถามว่าคนไทยควรปรับตัวอย่างไรถึงจะทันต่อสถานการณ์ แต่ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่คนไทยจะพร้อมในการปรับตัว จนกระทั่งเกิดการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในช่วงที่ผ่านมา เหมือนเป็นการปรับเปลี่ยนทุกอย่าง การใช้ชีวิตวิถีใหม่ จึงต้องพึ่งพาเทคโนโลยี ไม่ใช่แค่ “ควรใช้” แต่คือ “ต้องใช้” New Normal 

ทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีที่คนไทยและประเทศไทยต้องปรับตัวพร้อมรับคือ การเข้ามาของ 5G ที่ไทยเป็นประเทศแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่สามารถเปิดประมูลการใช้ 5G จริงและมีการวาง cell site ไว้แล้ว  ซึ่งการมาของ 5G เราต้องพร้อมที่จะใช้ศักยภาพตรงนี้ให้เต็มที่ ในเชิงพัฒนาประเทศ ไม่ใช่แค่เพื่อความบันเทิง  เราต้องใช้ 5G เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  การใช้ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งจะเปลี่ยนศักยภาพให้คล้ายมนุษย์หรือเหนือมนุษย์  การใช้ 5G เพื่อการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ Data Analytics  การเชื่อมต่อข้อมูลกับ devices ที่หลากหลายในเทคโลโลยี IoTs  การต้องรู้รอบถึง กฎหมายและ พระราชบัญญัติทางด้านดิจิทัลที่สำคัญๆ เช่น พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พรบ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์   เหล่านี้ล้วนเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายที่ทุกภาคส่วนของประเทศไทยต้องพร้อมที่จะรู้เท่าทันและเตรียมรับมือ

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) มีวิสัยทัศน์ที่จะผนึกกำลัง Cross Sector เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างระบบนิเวศน์ในการประสานความร่วมมือของ User Group ต่าง ๆ เพื่อที่จะสนับสนุนผู้ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาสังคม เพื่อร่วมกันทำนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย  DUGA เดินหน้าพันธกิจครบรอบด้าน ทั้งในและต่างประเทศ สามารถติดตาม DUGA ได้ที่ช่องทางต่าง ๆ เหล่านี้  www.duga.or.th และ Facebook : สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย