แชร์โพสนี้

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC จับมือ คลินิกเพื่ออุตสาหกรรมร่วมโครงการ 10 คลองสวยน้ำใส ร้อยดวงใจจิตอาสา เทศบาลเมืองลัดหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 วันที่ 28 ก.ค. 63 จึงพร้อมสนับสนุนจัดทำ “เครื่องดักจับขยะในคลองสาธารณะ” ในเทศบาลเมืองลัดหลวง ซึ่งถือเป็นเครื่องต้นแบบ ผ่าน “คลองขุดเจ้าเมือง” เป็นจุดแรก เพื่อสร้างโมเดลให้คลองอื่นต่อ ๆ ไป โดยยึดหลัก Circular Economy 
 
ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า GC ในฐานะองค์กรต้นแบบด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy พร้อมส่งเสริมการนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยนำแนวทางดังกล่าว มาปรับใช้ผ่านการดำเนินงานของบริษัทฯ 3 ด้าน คือ Smart Operating, Responsible Caring และ Loop Connecting จึงได้จับมือคลินิกเพื่ออุตสาหกรรมร่วมโครงการ 10 คลองสวยน้ำใส เฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมฯ โดยสนับสนุนการจัดทำ “เครื่องดักจับขยะในคลองสาธารณะ” ในเทศบาลเมืองลัดหลวง ซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบ ติดตั้งเป็นจุดแรกที่ “คลองขุดเจ้าเมือง” เพื่อสร้างเป็นโมเดลให้คลองต่อๆ ไป
 
“ GC ได้ประยุกต์หลัก GC Circular Living เพื่อรณรงค์ให้มีการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมองภาพรวมและมุ่งหวังความสำเร็จแบบครบวงจร ประกอบด้วย ต้นทาง คือการเก็บขยะขึ้นจากแหล่งน้ำในชุมชน และคัดแยกขยะเพื่อนำกลับไปเป็นทรัพยากรอีกครั้ง โดยขยะจะถูกนำไปจัดการอย่างถูกวิธี , กลางทาง คือ ขยะที่คัดแยกและมีคุณภาพดี จะถูกส่งต่อไปยังธุรกิจรีไซเคิล ไม่ว่าจะเป็นการขายต่อ หรือ ส่งต่อไปใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และ ปลายทาง คือ การนำขยะเข้าสู่ระบบหรือกระบวนการผลิตอีกครั้ง ไม่ว่าจะผ่านการแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (Recycled Plastic) หรือสินค้าอัพไซคลิง (Upcycled Product) ถือเป็นการช่วยลดการใช้ทรัพยากร และรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมา GC ได้ดำเนินการหลายโครงการและมีผลสำเร็จที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เห็นได้จากโครงการที่อยู่ใกล้พื้นที่ คือ โครงการ OUR Khung Bangkachao และการร่วมมือกับวัดจากแดงและพันธมิตรของบริษัทฯ เพื่อจัดทำจีวรรีไซเคิล”
 
โดยโครงการในครั้งนี้ได้สร้างความเชื่อมโยงกับโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand ของ GC เนื่องจากคลองขุดเจ้าเมือง อยู่ใกล้ปากน้ำ จึงเป็นการลดและคัดกรองขยะตั้งแต่ต้นทาง ก่อนไหลลงสู่ทะเล เป็นการสร้างเครือข่ายด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของ GC ซึ่งเป็นผู้นำด้านนี้ให้เข้มแข็งและครบถ้วนทุกมิติ ขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมที่มาจากความร่วมมือของภาคเอกชนและเป็นที่ยอมรับของภาครัฐ จนเกิดความร่วมมือในระดับประชารัฐ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและสร้างการรับรู้ในทิศทางที่เหมาะสม
 
ทั้งนี้เทศบาลเมืองลัดหลวงเป็นที่ตั้งของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อยู่ใกล้ “คุ้งบางกะเจ้า” ซึ่งเป็นหนึ่งใน GC Success Story Model ทำให้เกิดโอกาสในการต่อยอดขยายผลผ่านการเชื่อมโยงกันได้ หาก “เครื่องดักจับขยะในคลองสาธารณะ” ที่ประดิษฐ์ขึ้น มีประสิทธิภาพดีก็จะสามารถนำไปเป็นต้นแบบเพื่อใช้ในพื้นที่อื่นๆ ได้ต่อไป