PEA แจ้งการชำระค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2563

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
1,071 ครั้ง

แชร์โพสนี้

         ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2563 ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้เป็นไปตามมติดังกล่าว 

 
ในเบื้องต้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอแจ้งแนวทางการชำระ ค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2563 ดังนี้
 
1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ (ประเภท 1.1.1) ไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2563
 
2. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์เกิน 5 แอมป์ (ประเภท 1.1.2) ที่ได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2563 แล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทำการปรับปรุงค่าไฟฟ้าตามมติคณะรัฐมนตรี โดยจะสามารถชำระค่าไฟฟ้าได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
 
ทั้งนี้หากผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มดังกล่าวได้ชำระค่าไฟฟ้าไปแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการคืนค่าไฟฟ้าให้ในภายหลัง
 
ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค