PEA เพิ่มมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าจากผลกระทบ COVID-19

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
172 ครั้ง

แชร์โพสนี้

     นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีมาตรการเพิ่มเติม ดังนี้
 
1. มาตรการค่าไฟฟ้าฟรีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ จากเดิม 50 หน่วยต่อเดือน เป็น 90 หน่วยต่อเดือน ตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 (จำนวน 3 เดือน) ให้กับผู้ใช้ไฟจำนวน 6.2 ล้านราย วงเงิน 2,955 ล้านบาท 
 
2. ขยายระยะเวลาผ่อนชำระค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ และใช้ไฟฟ้าเกิน 90 หน่วยขึ้นไป แต่ไม่เกิน 150 หน่วยเป็นระยะเวลา 6 เดือน ตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 สำหรับ ให้กับผู้ใช้ไฟจำนวน 4.1 ล้านราย วงเงิน 6,045 ล้านบาท  
 
         เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจในหลายส่วนทั้งภาคครัวเรือน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม รวมถึงประชาชนที่ต้อง ทำงานภายในที่พักอาศัย (Work From Home) ทำให้การใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น PEA   จึงกำหนดมาตรการดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนจากการใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้น 
 
 
ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค