PEA ขออภัยผู้ใช้ไฟฟ้ากรณีแอดมินตอบคำถามคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
60 ครั้ง

แชร์โพสนี้

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ชี้แจงประเด็นข่าวการเผยแพร่กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าสอบถามเกี่ยวกับการคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าแล้วสิทธิประกันมิเตอร์จะถูกยกเลิกหรือไม่ และได้มีการส่งต่อข้อความดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้
 
 1. เงินที่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้ามาลงทะเบียนขอรับเงินคืนนั้นเป็นเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าไม่เกี่ยวกับมิเตอร์
 
2. จากเดิม ประชาชน มาขอใช้ไฟฟ้า จะมีค่าใช้จ่าย 2 ส่วน คือค่าติดตั้งมิเตอร์และค่าประกันการใช้ไฟฟ้าล่วงหน้าที่จะเรียกเก็บตามขนาดของมิเตอร์ เช่นมิเตอร์ขนาด 5 แอมป์ประเภทบ้านอยู่อาศัย จะมีการจ่ายค่าประกันการใช้ไฟฟ้าล่วงหน้า 300 บาท เพราะการที่จะเรียกเก็บเงินผู้ใช้ไฟฟ้าได้ต้องใช้ไฟให้ครบเดือนก่อน และเมื่อถึงกำหนด ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่จ่ายเงินค่าใช้ไฟฟ้าประจำเดือนก็จะหักเงินส่วนนี้ไป
 
3. กรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จะมีกระบวนการและขั้นตอนการแจ้งเตือนเป็นระยะเวลา 28 วัน เช่น เดิมหากไม่มีการชำระค่าใช้ไฟฟ้าประจำเดือนจึงจะเข้าสู่กระบวนการงดการจ่ายไฟ
 
4. แม้ว่าภายหลังที่คืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าไปแล้วก็ตาม หากพบว่ามิเตอร์ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้านั้นๆ มีปัญหา จากการใช้งานตามปกติ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ต้องไปดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่เพราะมิเตอร์ไฟฟ้าเป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 
5. อย่างไรก็ตามขณะนี้มีประชาชนเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เพื่อลงทะเบียนขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าคืนเป็นจำนวนมาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงขอความร่วมมือให้ประชาชนทยอยการเข้าไปลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์ โดยไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุด
 
 
 
 
 
 
 
ที่มาข้อมูล : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค