PEA ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ GIZ

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
141 ครั้ง

แชร์โพสนี้

            วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค MR. TIM MAHLER COUNTRY DIRECTOR, THAILAND ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง PEA กับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit หรือ GIZ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 
 
 
 
           การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้ร่วมมือกับ GIZ ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ มีประสบการณ์ด้านพลังงานและโครงการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนของประเทศเยอรมนี เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่ โดยจะร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และข้อมูล รวมถึงการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับ PEA และสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง PEA กับหน่วยงานของประเทศเยอรมัน เพื่อให้เกิดโครงข่ายความร่วมมือที่มีความเข้มแข็งด้านพลังงานในอนาคต รวมถึงการพัฒนาโครงการต้นแบบทางด้านพลังงานร่วมกัน ในการเสริมสร้างระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงและเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจการด้านพลังงานไฟฟ้าในอนาคต
 
 
 
 
 
 

 
ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์