แชร์โพสนี้

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ Waste This Way เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะอย่างครบวงจร ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74 โดยการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาขยะ พร้อมนำแนวคิด Circular Living ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามาปรับใช้ในการจัดกิจกรรม และสื่อสารไปยังนิสิตนักศึกษาจากทั้งสองมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการเป็นพลังเล็กๆ ขยายผล ไปยังสังคมในวงกว้างต่อไป

ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า GC มุ่งเน้นในการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการนำแนวคิด Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความพยายามนี้ไม่อาจสำเร็จได้ด้วยการกระทำขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง เราจึงให้ความสำคัญอย่างมากกับการส่งเสริมให้ทุกคนนำหลักการนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสร้างไลฟสไตล์แบบ Circular Living ด้วยการใช้ชีวิตอย่างรับผิดชอบ ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ GC ในฐานะผู้นำนวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตได้มุ่งมั่นดำเนินแนวทาง “Solution for Everyone” หรือการสร้างโซลูชั่นเพื่อรองรับความต้องการของทุกคนและสนับสนุนให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้ในแนวทางของแต่ละคน อาทิ การพัฒนาเม็ดพลาสติกชีวภาพ GC Compostable ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ การแปรรูปอัพไซคลิงพลาสติกใช้แล้วเป็นสินค้าแฟชั่น เช่น เสื้อผ้าและกระเป๋า รวมถึงการจัดตั้งโรงงานรีไซเคิลซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมการก่อสร้างเพื่อรีไซเคิลพลาสติกใช้แล้วให้เป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงระดับ Food-grade และ Packaging-grade ที่ใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมปลายน้ำ ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องดื่มอาหาร เครื่องสำอาง น้ำยาและเคมีภัณฑ์ทำความสะอาด

นอกจากนี้ GC ยังได้เข้าร่วมโครงการ Carbon Neutral Event ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ซึ่งเป็นการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอนจากการจัดงานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74 ให้การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ โดยถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดงาน โดยทาง GC จะจัดหาคาร์บอนเครดิตจากโครงการ/กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น การเข้าร่วมโครงการนี้จะทำให้ภาพรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของประเทศไทยลดลงอีกด้วย

“GC เชื่อมั่นว่า ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินแคมเปญ Waste This Way และความร่วมมือร่วมใจของนิสิตนักศึกษาจากทั้งสองมหาวิทยาลัย จะเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายผลไปยังสังคมในวงกว้างต่อไป ยกระดับความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการขยะไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดูแลทรัพยากรอย่างยั่งยืนและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น” ดร.คงกระพันกล่าว

ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “จุฬาฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลกเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน โดยจุฬาฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ดำเนินมาตรการลดปริมาณขยะภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์ ภายใต้โครงการ Chula Zero Waste ในโอกาสที่จุฬาฯ จะเป็นเจ้าภาพในงานแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74 เราจึงตั้งมั่นที่จะใช้งานฟุตบอลประเพณีในครั้งนี้เป็นพื้นที่ให้นิสิตนักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและได้ลองดำเนินการจัดการขยะด้วยตนเอง โดยเราเชื่อมั่น ในศักยภาพของนิสิตนักศึกษาจากทั้งสองมหาวิทยาลัยในการสร้างสรรค์แนวทางใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหาขยะ และเมื่อผสานกับความรู้และประสบการณ์ของ GC เชื่อว่า เมื่อมีการสื่อสารองค์ความรู้ที่ได้จากแคมเปญนี้ออกไป สังคมจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก”

ผศ. ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหาร ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า “ธรรมศาสตร์เชื่อว่าการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมต้องเริ่มต้นตั้งแต่ในรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษานำแนวคิดนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ให้ความสำคัญกับประเด็นสิ่งแวดล้อมอย่างมากตั้งแต่ระดับนโยบาย เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้ด้วย โดยจากการดำเนินการที่ผ่านมา นักศึกษาให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี ทำให้เรามีมาตรฐานการจัดการขยะเป็นที่น่าพอใจมาโดยตลอด ในงานฟุตบอลประเพณีในครั้งนี้ ด้วยความร่วมมือของทั้งสองมหาวิทยาลัยและ GC จะช่วยส่งเสริมด้านการจัดการขยะให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง ซึ่งธรรมศาสตร์มุ่งมั่นที่จะเผยแพร่แนวทางนี้ออกไปสู่สังคม

“เราต้องการแสดงให้ทุกคนเห็นว่าการรักษ์โลกนั้นไม่ใช่เรื่องยาก หากในปีนี้ ทั้งสองมหาวิทยาลัยสามารถเริ่มลงมือทำได้ ทุกภาคส่วนในสังคมก็สามารถเริ่มต้นได้เช่นกัน”

แต้ว-ณฐพร เตมีรักษ์ นางเอกสาวมากความสามรถ ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ถือว่าเป็นแคมเปญที่ดีที่ทาง GC ได้ทำร่วมกับจุฬาฯ และธรรมศาสตร์ ในการร่วมมือช่วยกันในการจัดการขยะในแคมเปญ Waste This Way ซึ่งถือว่าเป็นปีแรกที่ได้มีการร่วมมือกับองค์กรใหญ่ๆ แบบนี้ และปัจจุบันมีการช่วยลดขยะได้หลากหลายรูปแบบอาทิ การลด การเปลี่ยน และการแยก ซึ่งส่วนตัวแล้ววิธีนำเอามาใช้คือเรื่องของการลดขยะ เช่นเวลาไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อหรือร้านขายของเราก็เลือกที่จะไม่ใช้ถุงพลาสติก เพราะความจริงแล้วเหล่าถุงพลาสติกที่เราเคยใช้เแล้ว หรือไม่ก็ถุงผ้าเราสามารถเอามาใช้ซ้ำ ทำให้เป็นการลดและไม่ทำให้กลายเป็นขยะเพิ่ม

สำหรับงานบอลประเพณีถือว่ามีสีสันทุกปี มีความสนุกสนานทุกปี และที่สำคัญปีนี้มีความท้าทายในเรื่องของ Waste This Way ที่ตนมองว่าเป็นกำลังสำคัญที่คนรุ่นใหม่จะมาร่วมมือกันเปลี่ยนแปลงโลกและอยากให้มาดูกันว่าเขาจะสามารถทำได้ไหมอยข่างไร เพราะถ้าทำได้นั่นก็หมายความว่าเป็นสิ่งที่ไม่อยากเลยที่ทุกคนจะหันกลับไปเริ่มต้นในการที่จะลด เปลี่ยน แยกขยะ เพื่อทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้น รวมไปถึงทำให้ขยะเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวอีกต่อไป

สำหรับการดำเนินการในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74 นี้จะมีการเก็บข้อมูลขยะที่จัดการได้ทั้งหมด เพื่อเป็นข้อมูลและตัวอย่างของการจัดการขยะในกิจกรรมขนาดใหญ่อย่างการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ในกิจกรรมอื่นต่อไป โดยผู้สนใจสามารถรับชมการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของแคมเปญนี้ได้ภายในงานแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74 และสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก Waste This Way และเว็บไซต์ www.pttgcgroup.com