#เที่ยวได้…เท่ียวดี…เที่ยวท้ังปี…ที่ภาคเหนือ ในแบบเหนือความคาดหมายจริงๆ หรือยัง?

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
62 ครั้ง

แชร์โพสนี้

 
 นายวิศรุต อินแหยม ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ชวนสัมผัสความสุขทุกนาที ที่เหนือในแบบที่คุณคาดไม่ถึง ในมุมมอง ใหม่ เพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภาคเหนือ โดยมี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และผู้อานวยการสานักงาน ททท. สำนักงานภาคเหนือ ร่วมงานเปิดฤดูกาล ท่องเที่ยวภาคเหนือ ณ ลานแม่น้าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี
 
 
นายวิศรุต อินแหยม ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ ททท. กล่าวว่า ททท. ได้กำหนดแผนนโยบาย ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “More Authentic” การบอกเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถ่ิน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมด้านการเสนอขายสินค้า/บริการทางการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์สินค้า ท่องเที่ยวของไทย โดยได้มีการนำเสนองานหัตถศิลป์ (Craft), อาหารประจำถิ่น, กิจกรรมเส้นทางการท่องเที่ยว ช่วง Green Season และงานประเพณีประจาท้องถิ่น ที่ได้รับการออกแบบและสร้างสรรค์สินค้า/บริการ รวมทั้งมี กิจกรรมท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ หลากหลายมิติ เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ที่ดีของภาคเหนือ ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย และหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สามารถ สนองความต้องการของนักท่องเท่ียวที่มีความสนใจหลากหลายอย่างแท้จริง อีกทั้งเพ่ือตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ตามกำหนดเป้าหมายรายได้ ในประเทศเพ่ิมขึ้นจากภาคส่วนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปี 2563 รวมทั้งจะให้ ความสำคัญกับการกระจายรายได้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในเมืองหลักและเมืองรอง
 
การดำเนินงานที่ผ่านมาของภูมิภาคภาคเหนือ มีการหยิบยกศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต อาหาร และ กิจกรรมทางการตลาดบนเส้นทางท่องเที่ยวตามธรรมชาติในพ้ืนที่ภาคเหนือมาเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดความสนใจของ นักท่องเที่ยว และในปี 2563 นี้ จะนาเสนอความเป็นภาคเหนือแท้ ๆ (Authentic) ของแต่ละพื้นที่ มาผูกร้อย เรื่องราวโดยเน้นใช้งานหัตถศิลป์ (Craft) อันเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับแหล่งท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตอันหลากหลายของผู้คนในท้องถิ่น, บอกเล่าเส้นทางการเดินทางของอาหารประจำ ถิ่นที่มีแสดงอัตลักษณ์ของภาคเหนือ ให้เป็นสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวพร้อมขาย
 
นอกจากนี้ ในงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวภาคเหนือยังมีกิจกรรมออกบูธเส้นทางท่องเท่ียวที่ผ่านการนำเสนอ ความงามของอัตลักษณ์ในพื้นที่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานภูมิภาคภาคเหนือทั้งหมด 11 สำนักงาน ประกอบไปด้วย กิจกรรม DIY ผ่านงานศิลป์ของชุมชนคนภาคเหนือ อาทิ พับใบเตย มัดย้อมผ้าอุทัย กิจกรรมประดิษฐ์เครื่องประดับจากผ้าทอซิ่นตีนจกศรีสัชนาลัย ฯลฯ พร้อมกันนั้นยังกิจกรรมให้เพลิดเพลินกับ กิจกรรมดนตรีตามแนววิถีเหนือสไตล์ อาหารประจาถิ่นเมืองเหนือ และกิจกรรมต่างๆ ในกาดเมืองเหนือ สาหรับผู้ ช่ืนชอบการท่องเที่ยวเมืองเหนือ อีกด้วย
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี : ททท. โทร. 1672 เบอร์เดียวเท่ียวท่ัวไทย และข่าวสารทางการ ท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ www.gonorththailand.com ชุมชนคนเที่ยวเหนือ