PEA รับรางวัล ดีเด่นด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนThailand Energy Awards 2019

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
83 ครั้ง

แชร์โพสนี้

                 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับรางวัลดีเด่นด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ในงาน Thailand Energy Awards 2019 โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล และนางจุฑาพรรธน์ แก้ววัฒนะบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการ PEA ขึ้นรับรางวัล ณ Hall 105 ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา

                กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน จัดประกวดโครงการ Thailand Energy Awards 2019 เพื่อให้ภาครัฐและเอกชนทั้งภาคธุรกิจ โรงงาน อาคาร สถานประกอบการของไทยได้ส่งผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเข้าประกวดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในการประหยัดพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในประเทศมากยิ่งขึ้น

                 PEA ได้รับรางวัลดีเด่นด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ในงาน Thailand Energy Awards 2019 จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์พลังงานแก่ประชาชน ดำเนินการพัฒนาต้นแบบระบบบริหารจัดการพลังงานให้บ้านพักอาศัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงานต่างๆ อาทิ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โครงการรถสามล้อไฟฟ้าแห่งแรกในเชียงใหม่ โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมถึงการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานงานทดแทนในชุมชน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน อาทิ โครงการ PEA ส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อรัฐวิสาหกิจชุมชน โครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย กว่า 39 แห่ง ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังได้จัดทำสื่อความรู้การอนุรักษ์พลังงานและผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ข่าว :
– แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ :
– แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์