ครบรอบ 59 ปี ‘การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค’ บนความมุ่งมั่นบริการพลังงาน ปูทางสู่ “Digital Utility” เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
199 ครั้ง

แชร์โพสนี้

PEA ครบรอบวันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครบรอบ 59 ปี

เนื่องในโอกาสวันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครบรอบ 59 ปี ในวันที่ 28 กันยายน 2562 นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)  รับมอบกระเช้าจากหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมแสดงความยินดีและรับมอบเงินเพื่อสมทบเข้ากองทุนมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิโรงพยายาลสมเด็จพระยุพราช สาขาเดชอุดม จ.อุบลราชธานี และศิริราชมูลนิธิ

สำหรับ PEA  มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค ไม่เพียงเท่านั้นยังดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจรที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม ควบคู่กับการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปลอดภัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ทั้งในด้านคุณภาพและบริการ

โครงการต่างๆภายใต้แผนงานที่สำคัญของ PEA ได้แก่

– โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้กับประชาชน ได้แก่ โครงการขยายระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้นำเพื่อจ่ายให้พื้นที่เกาะ

– โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ : PEA ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน ระยะทางจังหวัดละ 1 – 2 กิโลเมตร โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินทั้งหมด

-การจัดระเบียบสายสื่อสาร : PEA เป็นเจ้าภาพในการจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศ โดยนำสายที่ไม่ได้ใช้งาน (สายตาย) ออกทั้งหมดและจัดระเบียบสายเข้าคอนในพื้นที่ที่กำหนด แล้วเสร็จในปี 2563

– ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถใช้บริการ PEA Smart Plus Application ชำระค่าไฟฟ้า แจ้งเตือนค่าไฟฟ้าเมื่อใกล้ถึงกำหนดชำระ ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง ขอติดกลับมิเตอร์ไฟฟ้า

สำหรับการดำเนินงานด้าน CSR PEA จัดทำโครงการเพื่อให้ชุมชนได้อยู่รวมกันในสิ่งเเวดล้อมที่ดี เเละเติบโตคู่กับสังคมอย่างยั่งยืนผ่านโครงการต่างๆ อาทิ

 – โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ดำเนินการในพื้นที่ 12 เขต 12 ชุมชน

– โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า พัฒนาอาชีพให้ชุมชน ยกระดับมาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัย

– โครงการโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์

– โครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย

“PEA ก้าวสู่ความท้าทายบทใหม่จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และนโยบายภาครัฐที่จะส่งผลทำให้โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปมาก ดังนั้น PEA จึงต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมไปถึงความมุ่งมั่นให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 100% “

“สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย”  Brightness for Life Quality