GC นำทีม กลุ่ม ปตท. จัดงาน PTT Group CG Day 2019 ยกระดับธรรมาภิบาล-ความท้าทายในยุคดิจิตัล

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
313 ครั้ง

แชร์โพสนี้

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เจ้าภาพใหญ่พร้อม กลุ่ม บริษัท ปตท. จัดกิจกรรม PTT Group CG Day ประจำปี 2019 ภายใต้แนวคิด Digitalization: Challenge for the Governance ครั้งที่11 พร้อมยกระดับธรรมภิบาลและความท้าทายในยุคดิจิตัล อีกทั้งตอกย้ำการสร้างวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส

(11 ก.ย. 62) นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม PTT Group CG Day ประจำปี 2019 ภายใต้แนวคิด Digitalization: Challenge for the Governance ที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นของการขับเคลื่อนองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance:CG) ที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย โดยนำระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยมาเสริมกระบวนการทำงานเชิงปฏิบัติการ (CG in Practice) เพื่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ  พร้อมเติบโตอย่างมั่นคง   ควบคู่ไปกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

“ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อรณรงค์และเน้นย้ำให้บุคลากรทุกระดับในกลุ่ม ปตท. นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ตอกย้ำ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส โดยเปิดโอกาสให้พนักงานกลุ่ม ปตท. ได้แสดงความสามารถและนำเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อบริษัท เพื่อสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ กล่าว

ด้านนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ PTT กล่าวว่ากิจกรรม PTT Group CG Day ประจำปี 2019 ภายใต้แนวคิด Digitalization: Challenge for the Governance ซึ่งในปีนี้ ทาง บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) เป็นเจ้าภาพ โดยกิจกรรมดังกล่าว แสดงออกถึงความมุ่งมั่นของการขับเคลื่อนองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย โดยบริษัทในกลุ่ม ปตท.นำระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยมาเสริมกระบวนการทำงานเชิงปฏิบัติการ (CG in Practice) เพื่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ พร้อมเติบโตอย่างมั่นคง ควบคู่ไปกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

“ซึ่งกลุ่ม ปตท.ดำเนินการมากกว่า 10 ปีแล้ว เพื่อให้องค์กรมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยได้ปลูกฝังพนักงานในการทำงานร่วมกัน ขณะเดียวกันยังมีการทำดิจิทัลมาใช้ ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่นำมาใช้ทั้งทางบัญชี การเงิน สัญญาการค้าขาย การตรวจสอบ และกฎระเบียบต่าง ๆ” คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร กล่าว
 
 
โดยภายในงานยังมีการเสวนาในหัวข้อ “กำกับองค์กรอย่างไร ในยุคดิจิทัล” โดยผู้บริหารระดับสูงจาก 7 บริษัทในกลุ่ม ปตท. อาทิ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) , บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ฯลฯ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงยังมุ่งเสริมสร้างแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ขยายไปยังผู้มีส่วนได้เสีย เช่น คู่ค้า ผู้ร่วมทุน ผู้รับเหมา เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดี ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
 
ทั้งนี้ กลุ่ม ปตท. ได้ร่วมจัดกิจกรรม PTT Group CG Day ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 โดยมีบริษัทในกลุ่มหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในปีนี้มีบริษัทในกลุ่ม ปตท. เข้าร่วมกิจกรรม 7 บริษัท และมีเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมงาน เช่น ตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รวมถึงภาคประชาสังคม เป็นต้น