PEA ชี้แจงกรณีวางสายเคเบิลใต้ดินในพื้นที่วัดไชยวัฒนาราม

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
78 ครั้ง

แชร์โพสนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ชี้แจงกรณีการวางสายเคเบิลใต้ดินในพื้นที่โบราณสถานของวัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าเหตุใดต้องรื้อแนวกำแพงอิฐที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี ไม่เลือกใช้วิธีอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย ซึ่งกรมศิลปากรควบคุมดูแลการดำเนินงานในฐานะเจ้าของโครงการดังกล่าวชี้แจงกับสื่อมวลชนไปแล้ว นั้น

PEA ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า ในฐานะคู่สัญญา ผู้ได้รับการว่าจ้างจากกรมศิลปากรในการก่อสร้างโครงการประดับไฟโบราณสถาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพท่องเที่ยวในยามค่ำคืน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจำนวนทั้งสิ้น 9 วัด ซึ่ง PEA ได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 กำหนดแล้วเสร็จในเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยควบคุมการทำงานร่วมกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร นักโบราณคดีและผู้ควบคุมงานของ PEA

สำหรับจุดที่มีปัญหาเป็นกำแพงที่เพิ่งผ่านการบูรณะขึ้นมาใหม่ ไม่ใช่กำแพงอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี และบริเวณดังกล่าวต้องมีท่อสายไฟฟ้าลอดผ่าน และจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลตัดผ่านเพื่อวางระบบบริเวณกำแพงโดย PEA ขออนุญาตจากกรมศิลปากรในจุดที่มีแนวกำแพงระดับต่ำที่สุด เพื่อส่งผลกระทบต่อโบราณสถานให้น้อยที่สุด

ตามแผนงานก่อสร้างของ PEA หลังจากดำเนินการขุดวางสายเคเบิลใต้ดินแล้วเสร็จ จะคืนสภาพหน้างานให้มีสภาพสมบูรณ์ดังเดิมด้วยวัสดุใหม่ที่เป็นชนิดเดียวกัน

ทั้งนี้ PEA และกรมศิลปากร ตระหนักถึงความสำคัญของโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ดังนั้น การดำเนินงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวที่จะดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จ PEA และกรมศิลปากรจะหามาตรการควบคุมดูแลการก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด