PEA คว้ารางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2019 (Thailand Edition) จากบริษัท Business Media International ประเทศมาเลเซีย

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
245 ครั้ง

แชร์โพสนี้

            PEA คว้ารางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2019 (Thailand Edition) จากบริษัท Business Media International ประเทศมาเลเซีย
 
 
 
             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2019 (Thailand Edition) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ โดยมี ร้อยโทสุพจน์ ใช้บางยาง รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้รับรางวัล จัดโดยบริษัท Business Media International ประเทศมาเลเซีย ณ โรงแรงแมริออท สุรวงศ์ กรุงเทพฯ 
 
 
            การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน มีภารกิจจัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารงานบุคคล PEA ดำเนินการตามนโยบาย หนุนนำทุนมนุษย์ (Nourish Human Resource) สร้างระบบงานและกลไก เพื่อนำศักยภาพของพนักงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร พัฒนาทักษะพนักงานด้านความรู้ (Hard Skills) และด้านอารมณ์ (Soft Skills) ส่งเสริมการสร้างและขยายผลการใช้งานนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ และสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้มี Productivity สูงขึ้น
 
 
            จากผลการดำเนินการและการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในการบริหารงานบุคคล ส่งผลให้ PEA ได้รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2019 (Thailand Edition) จากบริษัท Business Media International ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรชั้นนำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในแขนงต่างๆ เพื่อยกย่องให้เป็นองค์กรต้นแบบในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของเอเชีย   
 
 
            PEA มีบุคลากรเข้ามาเป็นกำลังสำคัญร่วมพัฒนาองค์กรเป็นจำนวนมาก ซึ่ง PEA เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วประเทศและเป็นองค์กรที่มีรากฐานมั่นคงมา 60 ปี ปัจจุบัน PEA มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนางานในทุกๆ ด้าน ควบคู่ไปกับการมีสวัสดิการที่ดี เพื่อดูแลบุคลากรและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่มีมาตรฐาน เพื่อให้เป็น Happy Work Place สำหรับทุกคน PEA เชื่อมั่นว่าเมื่อมีบุคลากรมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข จะสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาธุรกิจการให้บริการด้านพลังงานอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้ PEA เป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัย ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค
 
 
 
……………………..
 
ข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล
 
ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์