พีทีที โกลบอล เคมิคอล คว้ารางวัล TQC Plus: Operation รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ สะท้อนการดำเนินงานที่เป็นเลิศด้วยมาตรฐานระดับโลก

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
80 ครั้ง

แชร์โพสนี้

พีทีที โกลบอล เคมิคอล คว้ารางวัล TQC Plus: Operation

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ

สะท้อนการดำเนินงานที่เป็นเลิศด้วยมาตรฐานระดับโลก

ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัลรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ ให้กับนายพรศักดิ์ มงคลตรีรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

              วันนี้ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ประสบผลสำเร็จ โดยเป็นเพียงองค์กรเดียวที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus: Operation) โดยปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จมาจาก คือความมุ่งมั่นของผู้บริหารและพนักงานในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการนำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงานที่เป็นเลิศ การได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติในครั้งนี้ จะช่วยขับเคลื่อนให้กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ ก้าวไปสู่ระบบการทำงานที่เข้มแข็งและมีเสถียรภาพเพื่อตอบรับกับกระแสความเปลี่ยนแปลงทางด้านอุตสาหกรรม และส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกขององค์กรยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

             รางวัล Thailand Quality Award ประจำปี 2561 ให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ก้าวไปสู่มาตรฐานสากล โดยเกณฑ์ในการให้คะแนนประกอบไปด้วย 7 หมวด ได้แก่ การนำองค์กร, กลยุทธ์องค์กร, ลูกค้า, การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้, บุคลากร, การปฏิบัติการ และผลลัพธ์   ซึ่งในปี 2561 กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที  โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากที่ในปี 2560 เคยได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2559 (Thailand Quality Class 2016: TQC) มาแล้ว

          ทั้งนี้ ในปี 2561 มีองค์กรไทยคุณภาพ ดำเนินกิจการทั้งในภาคการผลิตและการบริการ ที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 13 องค์กร โดยแบ่งเป็น

“รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class : TQC” ประจำปี 2561 รวมทั้งหมด 11 องค์กร”

“รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า 1 องค์กร (TQC Plus: Customer)” และ

“รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ 1 องค์กร (TQC Plus: Operation)”