การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมมือ 4 หน่วยงาน จัดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2562

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
95 ครั้ง

แชร์โพสนี้

        พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน ในงานแถลงข่าวและปล่อยขบวนรถโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2562 โดยมีนางจุฑาพรรธน์ แก้ววัฒนะบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล การประปาส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวฯ ณ ห้องรับรอง 221 กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

 

 

        นางจุฑาพรรธน์ แก้ววัฒนะบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในฐานะผู้ให้บริการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชนในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศควบคู่กับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารทั่วประเทศต้องประสบภัยแล้งเป็นประจำทุกปี จึงได้ร่วมมือกับกองทัพบก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การประปาส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” โดย PEA สนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมต่างๆ บริเวณจุดจ่ายน้ำถาวร รวมถึงจุดจ่ายน้ำชั่วคราวที่ขอใช้สำหรับเครื่องสูบน้ำ เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนใช้ในการอุปโภคบริโภคตั้งแต่ปี 2536 จนถึงปี 2561 โดยให้การสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้า บริเวณจุดจ่ายน้ำถาวร บริเวณจุดจ่ายน้ำชั่วคราว และบริเวณจุดจ่ายน้ำบาดาล เป็นเงินทั้งสิ้น 5,529,274.82 บาท

 

         สำหรับปี 2562 เป็นปีที่ 20 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่งเตรียมพร้อมให้การสนับสนุนค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562 หรือจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย โดยวางแผนการสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้า ณ จุดจ่ายกระแสไฟฟ้าบริเวณจุดจ่ายน้ำถาวร จำนวน 132 แห่งทั่วประเทศ ตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นผู้กำหนด และจุดจ่ายน้ำชั่วคราวที่ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ของกองทัพบก และกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดารได้มีน้ำใช้ในการดำรงชีวิตและในพื้นที่การเกษตรอย่างพอเพียง

……………………………………………………………………………………………………
ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ :แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์