PEA พร้อมสนับสนุนด้านระบบไฟฟ้า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
79 ครั้ง

แชร์โพสนี้

           ตามที่มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้ วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  


          นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)เปิดเผยว่า PEA ได้เตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าในวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ณ ศูนย์รวมคะแนนประจำอำเภอ ศูนย์รวมคะแนนประจำเขต และศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำจังหวัด เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ดังนี้

           – จัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานด้านระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ณ อาคารศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า สำนักงานใหญ่ และสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12 เขต ทั่วประเทศ
          – จัดทำแผนสนับสนุนวงจรจ่ายไฟฟ้าหลักและวงจรจ่ายไฟฟ้าสำรอง
          – จัดเตรียมและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน 920 เครื่อง  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง (Emergency Light) ให้กับศูนย์รวมคะแนนประจำอำเภอ ศูนย์รวมคะแนนประจำเขตศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำจังหวัด
          – เตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหาไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง จัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งจัดเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน พัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมือสื่อสาร ให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันที

**************************************************************

ข้อมูล :  ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า
ข่าว    :  แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ   :  แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์  กองประชาสัมพันธ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
           แผนกฐานข้อมูลประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์