สนง.กกต. ชี้แจงการดำเนินการภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมติเอกฉันท์ยุบพรรคไทยรักษาชาติ

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
68 ครั้ง

แชร์โพสนี้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งว่า การดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มี คำวินิจฉัยให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติจะต้องดำเนินการ ดังนี้

1.นายทะเบียนพรรคการเมืองจะต้องมีประกาศยุบพรรคไทยรักษาชาติและนำไปเผยแพร่
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป และห้ามมิให้บุคคลใดใช้ชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองซ้ำ หรือพ้อง กับชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองที่ถูกยุบ ตามมาตรา 94 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560 ซึ่งตามมาตราดังกล่าวได้ระบุไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเพราะเหตุดังกล่าว ไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีก ทั้งนี้ ภายในกำหนดสิบปีนับแต่วันที่พรรคการเมืองนั้นถูกยุบ

2. จัดส่งประกาศตามข้อ 1 ให้อดีตหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติทราบและจัดส่งบัญชีและงบแสดงฐานะทางการเงินเป็นงบการเงิน จำนวน 6 ฉบับ ประกอบด้วย งบการเงินประจำปี 57 58 59 60 61 และงบการเงิน วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 7 มีนาคม 62 รวมทั้งเอกสารประกอบการลงบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับงบการเงินทุกฉบับของพรรคไทยรักษาชาติต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค และให้แจ้งอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติทุกคน ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่จนกว่าการชำระบัญชีจะแล้วเสร็จ แต่จะดำเนินกิจกรรมทางการเมืองในนามพรรคว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560

3.สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเลือกตั้งภายหลังจากนี้นั้นเมื่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการแล้วจะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้ถอนชื่อผู้นั้นออกจากประกาศรายชื่อต่อไป นอกจากนี้ จะมีหนังสือแจ้งให้มีการติดประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์หน้าหน่วยเลือกตั้งกรณีดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้กับหมายเลขของผู้สมัครพรรคไทยรักษาชาติ บัตรเลือกตั้งดังกล่าวจะถือว่า เป็นบัตรเสียและมิให้นับเป็นคะแนนให้กับผู้สมัคร

ขอบคุณข้อมูล กกต.