สพฐ.เดินหน้าขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล “EDU Digital 2019”

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
142 ครั้ง

แชร์โพสนี้

           สพฐ.ขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล EDU Digital 2019 ภาคใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา รับมือกับความก้าวหน้าเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งแนวทางบริหารจัดการศึกษาและการเรียนรู้รูปแบบใหม่ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล “Thailand 4.0” เพื่อพลังที่จะนำเทคโนโลยีไปลดทอนความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
 
            วันนี้ (9 มีนาคม 2562) พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ “EDU Digital 2019” การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภาคใต้  ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 500 คน
 
 
           พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล กล่าวในพิธีเปิดตอนหนึ่งว่า เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งขึ้น อุปกรณ์นวัตกรรมที่ทันสมัยมีราคาสูงขึ้นตามลำดับ เราจึงควรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนั้น ๆ ให้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป เช่น Smartphone นอกจากจะใช้เป็นมือถือเพื่อโทรติดต่อหรือส่งข้อความแล้ว ยังมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย เช่น นาฬิกาปลุก อุปกรณ์นำทาง การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ (Mobile Banking) ฯลฯ นอกจากนี้ ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจภายในครอบครัว รวมทั้งปัญหาภัยคุกคามต่าง ๆที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานด้วย
 
 
           รัฐบาลปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีและดิจิทัล มาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งความรู้อย่างเสมอภาคและทั่วถึง ตลอดจนร่วมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและ Social Media อย่างสร้างสรรค์ โดยได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 3 “ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์” โดยปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21, การใช้ Digital Platform ในการเรียนรู้อย่างมีคุณธรรม ทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 6″ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ” ที่จะมีการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ มาประยุกต์ใช้ให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาอย่างสมดุล
 
 
           การจัดงานครั้งนี้จะช่วยทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีส่วนสำคัญทำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ซึ่งจะช่วยนำพาประเทศและสังคมไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป