PEA แนะการใช้ไฟฟ้าช่วงฤดูร้อน เพื่อความปลอดภัยและประหยัดค่าไฟของประชาชน

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
106 ครั้ง

แชร์โพสนี้

               ในช่วงฤดูร้อน ประเทศไทยจะพบกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด ซึ่งจะมีการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น  และเครื่องใช้ไฟฟ้าจะทำงานมากขึ้น โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศเป็นเหตุให้ประชาชนเสียค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ตามไปด้วย นางกัลยา แตงเกษม ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  เพื่อช่วยให้ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยเริ่มจากหมั่นดูแล บำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานและปลอดภัยอยู่เสมอล้างเครื่องปรับอากาศให้ปลอดจากฝุ่นละออง

              นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ามีส่วนสำคัญที่ทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าตามมาตรการ ปิด-ปรับ-ปลด-เปลี่ยน โดยปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ปรับลดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศมาอยู่ที่ระดับ    26 องศาเซลเซียส ปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน เปลี่ยนไปใช้เครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพสูง (SEER) เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED แทนการใช้หลอดแบบไส้และเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า  รวมถึง ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรด้วยการปิดสวิตซ์และดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ถ้าชำรุดต้องซ่อมแซมทันทีเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและติดตั้งสายดิน พร้อมเครื่องตัดไฟรั่วเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า

             อย่างไรก็ตาม หากประชาชนท่านใดต้องการคำแนะนำเรื่องการดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือพบเห็นระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุดเสียหายหรืออยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยอย่าเข้าใกล้ ให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่ของท่านหรือโทร 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง