PEA ร่วมลงนาม บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
96 ครั้ง

แชร์โพสนี้

             วันนี้ (วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 09.45 น.) นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และนายนันทพงษ์ จันทร์ตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โดยมีนายอนุโลม อุตมะพันธุ์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 22 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ PEA

           การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีนโยบายพัฒนาองค์กรมุ่งสู่ PEA Digital Utility ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน ต่อยอดธุรกิจและนวัตกรรม ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดตามนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เร่งรัดการลงทุน ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยวและเกษตรกรรม กระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รองรับการลงทุนและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยพลังงานไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์คอนกรีต ถือเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ใช้ในการสนับสนุนโครงการต่างๆ ทำให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้น

              PEA ให้บริการด้านการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้งานในระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง ซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์หลักในระบบไฟฟ้าของ PEA จึงได้ร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลากรได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ในวัสดุ กระบวนการ เทคโนโลยีและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตคอนกรีตอัดแรง (Prestressed Concrete) กับ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จรายแรกของประเทศไทย ที่มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าด้วยเทคโนโลยีนำสมัย ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์คอนกรีตประเภทต่างๆ ที่มีคุณภาพมุ่งเน้นทั้งด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อน สร้างความเจริญเติบโตและความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์