PEA ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการร่วมมือทางธุรกิจดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการพลังงาน (Digital Business Cooperation for Energy Entrepreneurs)

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
105 ครั้ง

แชร์โพสนี้

           การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการร่วมมือทางธุรกิจดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการพลังงาน (Digital Business Cooperation for Energy Entrepreneurs)

           วันนี้ (วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น.) นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และนายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการร่วมมือทางธุรกิจดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการพลังงาน (Digital Business Cooperation for Energy Entrepreneurs) ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ณ โถง ชั้น 1 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

           นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) กล่าวว่า PEA พัฒนาองค์กรให้เป็น Digital Utility ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานส่งเสริม การดำเนินธุรกิจใหม่ด้านพลังงานให้มีความทันสมัยในการให้บริการประชาชนได้ดียิ่งขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมรองรับ Disruptive Technology ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยและขยายการให้บริการไปสู่ระดับภูมิภาคในอาเซียนโดยร่วมกับธนาคารกรุงไทยฯ พัฒนา Feature “PEA Care & Service” โดย Feature นี้เป็นส่วนหนึ่งของ PEA HERO Platform ที่ให้บริการแบบครบวงจร One-stop Service สำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการปรับปรุงซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าด้วยการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว ผ่านการให้บริการบน Digital Platform อีกทั้งยังได้รับการบริการที่เป็นไปตามมาตรฐาน น่าเชื่อถือและได้รับรองจาก PEA โดยโครงการนี้จะเริ่มเปิดทดลองให้บริการภายในปี 2562

          นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ที่ร่วมผลักดันนโยบาย Thailand 4.0 ของภาครัฐ โดยนำเทคโนโลยีมาให้บริการกับลูกค้าและประชาชน ประกาศยุทธศาสตร์ดิจิทัลสู่การเป็น Invisible Banking อย่างเต็มตัว เพื่อร่วมผลักดันประเทศไทย ให้ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless society) พร้อมสนับสนุน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการพัฒนา Feature “PEA Care & Service” รวมทั้งให้บริการด้าน Financial Solution กับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้บริการตรวจสอบระบบไฟ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์