เลือกตั้ง62 : อายุ 18 ปี บริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง มีสิทธิออกเสียงหรือไม่

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
121 ครั้ง

แชร์โพสนี้

อายุ 18 ปี บริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 หรือเกิดไม่เกินวันที่ 24 มีนาคม 2544 ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

โดยก่อนวันเลือกตั้ง 20 วัน นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นจะจัดส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้านเพื่อแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง หากรู้ว่าตัวเองมีสิทธิแต่ไม่มีรายชื่อ ให้ไปยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้ง 10 วัน ซึ่งนายทะเบียนจะสั่งเพิ่มชื่อภายใน 3 วัน แต่ถ้าถูกนายทะเบียนยกคำร้อง เราสามารถฟ้องศาลจังหวัดหรือศาลแพ่งสำหรับคนที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 5 วัน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล