สมเด็จพระสังฆราช ประทานพร…วันเด็กแห่งชาติ 2562

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
167 ครั้ง

แชร์โพสนี้

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานคติธรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ไว้ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ 2562 ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม “นอกหน้าต่างบานเล็ก” มาบอกกล่าวกันไว้ดังนี้

“สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสอนวิธีทำให้บุคคลได้ชื่อว่าเป็นคนฉลาดสามารถแก้ไขปัญหา และก้าวข้ามพ้นอุปสรรคทั้งหลายได้ด้วยปัญญา บุคคลใดมีปัญญาอย่างถูกต้องแล้ว ย่อมเอาชนะความทุกข์ได้ทุกกรณี แต่ความเป็นผู้มีปัญญาจะเกิดขึ้นอย่างเลื่อนลอยไร้เหตุผลไม่ได้ จะเกิดขึ้นจากการเรียกร้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรืออ้อนวอนขอจากบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ไม่ได้

ปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยเหตุที่ได้อบรมบ่มเพาะให้เจริญขึ้นด้วยในตนเอง คุณสมบัติแรกที่จะต้องมี เสมือนดั่งการก้าวข้ามธรณีประตูเข้าไปสู่กระบวนการอบรมให้ความรอบรู้บังเกิดมีในตน ต้องเริ่มที่การมี ‘ศรัทธา’ แปลว่า ความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ หมายถึง ความเชื่อในสิ่งที่ดีงาม ที่มีเหตุผล ไม่ใช่เชื่ออย่างงมงายโดยปราศจากการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบเบื้องต้นก่อน เด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญที่จะพาบ้านเมืองไทยให้รุ่งเรืองสืบไป จึงขอให้ผู้ใหญ่เร่งปลูกฝัง และสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้หนักแน่นในคุณธรรมข้อศรัทธา โดยเฉพาะศรัทธาในเหตุผลที่ถูกต้อง ตรงทิศทางอันสร้างสรรค์

และขอให้เด็กๆ จงถือหลักเกณฑ์ตัดสินว่าสิ่งใดควรจะเชื่อ หรือสิ่งใดไม่ควรจะเชื่อไว้ 3 ประการ กล่าวคือ 1.ให้พิจารณาด้วยสติปัญญาให้เห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองก่อน 2.ให้อาศัยความเห็นของปราชญ์ผู้รู้ รวมทั้ง บิดามารดา ครูอาจารย์ เข้าประกอบด้วย และประการสำคัญที่สุด 3.ให้คำนึงถึงผลของการปฏิบัติว่าจะเกิดคุณ หรือโทษ ถ้าเกิดผลไม่ดีก็ควรละเสีย ถ้าเกิดผลดีก็ควรปฏิบัติต่อไป ขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีกำลังที่จะอบรมพัฒนาตนเอง ด้วยศรัทธาในคุณความดีนับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอจงรักษาคุณลักษณะความเป็นผู้มีเหตุผลที่ถูกต้องเพื่ออนาคตของตนเอง และสังคมไทยของเราทุกคน”

นอกจากนี้ ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติเล่มนี้ ยังมี “สาร” จากนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มอบให้กับเด็ก เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ว่า

“เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ การพัฒนาศักยภาพต้องเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย ทั้งในด้านการพัฒนาด้านสติปัญญา ด้านวิชาการ และด้านทักษะทางอารมณ์อย่างสมดุล พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความกล้าที่จะคิด และทำในสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ เพื่อให้เติบโตเป็นคนดีคนเก่งของสังคม และมีความพร้อมสำหรับการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ผมได้มอบคำขวัญว่า ‘เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ’ โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชน ไทยทุกคนน้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสืบสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารี และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม รวมทั้ง ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยใจที่รัก และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน หมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ ดังนั้น เมื่อเด็กและเยาวชนมีจิตอันเป็นสาธารณะประกอบกับความรู้ความสามารถแล้ว ก็จะสามารถปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ ทั้งแก่ตนเอง และประเทศชาติต่อไป

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขอส่งความรัก และความปรารถนาดีมายังเด็กและเยาชนคนไทยที่รักทุกคน และขออวยพรให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง เพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืนสืบไป

ขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือ นอกหน้าต่างบานเล็ก