อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะผู้บริหาร ร้องเพลง Rap ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่