เริ่มแล้ว! ธปท.ประกาศเกณฑ์การบริการสาขาแบงก์ เปิดทางแบงก์ตั้งตัวแทน “ฝาก-ถอน-จ่าย-ชำระเงิน” แทนแบงก์ได้เอง

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
248 ครั้ง

แชร์โพสนี้

หลังมีข่าวลือก่อนหน้านี้ว่า ร้านสะดวกซื้ออาจจะกลายเป็นตัวแทนธนาคารพาณิชย์ (Banking Agent) ล่าสุด เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 3/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับช่องทางให้บริการของธนาคารพาณิชย์

 
โดยมีการยกเลิก ปรับปรุง และประกาศหลักเกณฑ์และการกำกับดูแลการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ในทุกช่องทางขึ้นใหม่ ได้แก่ ที่สาขา, สาขานอกสถานที่, Private Banking, ช่องทางดิจิทัล, ทางโทรศัพท์ และช่องทางที่เป็นที่สนใจของสังคมก่อนหน้านี้ก็คือ ตัวแทนของธนาคารพาณิชย์ (Banking Agent) เพื่อให้มีความยืดหยุ่นและสอดรับกับความต้องการของลูกค้า และเพื่อส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์สามารถบริหารจัดการช่องทางให้บริการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น
 
สำหรับ Banking Agent นั้น ธนาคารพาณิชย์สามารถแต่งตั้งได้เองจาก 5 กลุ่ม ได้แก่ 1. ธนาคารพาณิชย์อื่น, 2. สถาบันการเงินเฉพาะกิจ, 3. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, 4. ผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบธุรกิจบริการที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนให้บริการ และ 5. นิติบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติตามที่ประกาศนี้กำหนด เช่น มีหลักแหล่งในการบริการที่ชัดเจน, มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมในการเป็น Banking Agent, ทั้งนิติบุคคล และกรรมการหรือผู้มีอำนาจ ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดและไม่มีลักษณะต้องห้าม
 
โดย Banking Agent จะให้บริการ 5 หน้าที่ ได้แก่ 1. รับชำระเงิน, 2. รับฝากเงิน, 3. รับถอนเงิน, 4. จ่ายเงินสำหรับผู้ใช้บริการรายย่อย (รายการที่ 3-4 ให้บริการได้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อรายการ และไม่เกิน 20,000 บาทต่อวันต่อผู้ใช้หนึ่งราย) และ 5. จ่ายเงินสำหรับผู้ใช้บริการรายใหญ่ (ทำได้เฉพาะธนาคารพาณิชย์อื่นและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ)
 
อนึ่ง ก่อนหน้านี้ นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า การตั้ง Banking Agent เป็นอำนาจของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งที่จะตั้งให้นิติบุคคลรายใดรายหนึ่งดำเนินธุรกิจแทน ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบความพร้อมและคุณสมบัติ ซึ่งหากบุคคลธรรมดาต้องการเป็นตัวแทนธนาคาร เช่น ร้านค้าในชุมชน กลุ่มสหกรณ์ ทางธนาคารพาณิชย์ต้องเสนอบุคคลธรรมดารายนั้นมายัง ธปท. เพื่อขออนุญาตให้แต่งตั้งบุคคลธรรมดาเป็นตัวแทนธนาคารได้เป็นรายกรณี ซึ่งจะเป็นการควบคุมความเสี่ยงอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ในอนาคต
 
หลักเกณฑ์นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ (6 มีนาคม 2561) เป็นต้นไป สามารถดูประกาศฉบับเต็มได้ ที่นี่