แชร์โพสนี้

มหาวิทยาลัยนเรศวรให้ความสำคัญ และมุ่งพัฒนา ผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism – CBT) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชน โดยได้จัดทริปโปรโมทการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนล่าง

เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นที่ยอมรับ จนได้รับการยืนยันว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนและพัฒนาชุมชน ต่อยอดผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

โดยคำนึงถึงความยั่งยืนจึงจัดทำโครงการจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยวนิเวศ แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ซึ่งจะมีกิจกรรมในการฝึกอบรบ สร้างเครือข่ายภายในชุมชนของแต่ละจังหวัด และมีการจัดแลกเปลี่ยนปรับแนวคิดซึ่งกันและกัน

พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพิ่มศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว  พร้อมจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ 3 ปี ปี 2561 – 2563 ข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดได้ที่ http://thaipurchasing.com/uploads/pdf/Plan-PR.pdf