แชร์โพสนี้

บางชันโฮมสเตย์ อยู่ในบริเวณอ่าวไทยซึ่ง ประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก และยังมีทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมาย เหมาะสำหรับการเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน จึงร่วมกันส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง