แชร์โพสนี้

เปิดหูเปิดตา สัปดาห์นี้ยังอยู่ที่ จ.อุทัยธานี พาไปแหล่งท่องเที่ยวแบบพอเพียงที่ ศูนย์เรียนรู้แปลงไร่นาสวนผสม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผู้ใหญ่ สันทัด วัฒนกูล  เกษตรกรต้นแบบ ที่จะพาไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ 190 ไร่ และทำการเกษตรครบวงจร โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพอินทรี ไม่ใช้สารเคมี การทำนาข้าวที่สามารถเลี้ยงปลาได้ด้วย
 
ไร่นาสวนผสมยังมีความน่าสนใจหลากหลาย เช่น การเพาะสับปะรดสี เป็นดอกไม้ประดับที่สร้างรายได้งดงามให้กับครอบครัว รวมถึงการทำประมง เช่น การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก และไก่สวยงานพันธุ์ญี่ปุ่น และไก่พื้นเมือง การปลูกไร่ทานตะวัน รวมถึงการทำไร่ปลูกพักต่าง ๆ อย่างครบวงจร แปลงไร่นาสวนผสม 
 
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถมาเยี่ยมชมและซื้อพืชพักพื้นบ้าน และสับปะรดสีติดไม้ติดมือกลับบ้านได้ด้วย