แชร์โพสนี้

จากภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง นานาประเทศจึงให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานที่จะช่วยลดผลกระทบ และทางองค์การสหประชาชาติได้รณรงค์ให้ประเทศสมาชิก มีการดำเนินงานให้เห็นเป็นรูปธรรม และประเทศไทย ยังให้คำยืนยันในการประชุมโลกร้อนครั้งที่ 21 ว่า จะลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20 ผ่านการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ พร้อมลดใช้พลังงานจากฟอสซิล และใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับเป้าหมายการลดของประเทศไทยจะยังคงเป็นภาคพลังงานและการขนส่งเป็นอันดับแรก แต่ไม่ได้หมายความว่าภาคอื่นๆ จะไม่มีการลดก๊าซเรือนกระจก อย่าง ภาคการเกษตรก็ต้องปรับตัวด้วยเช่นกัน ไม่เช่นนั้นผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะย้อนกลับ ทำให้เกิดภัยพิบัติ เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง เป็นต้น

ดังนั้น กรมการข้าว ได้ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน จัดทำโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตข้าวในประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก NAMA Facility ซึ่งเป็นกองทุนที่ก่อตั้งโดยอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีวัตถุประสงค์ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ด้วยเทคโนโลยี 3 กลุ่ม

โดยเทคโนโลยีกลุ่มแรก เป็นเทคโนโลยีพื้นฐาน ประกอบด้วยการปรับพื้นที่ให้สม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถจัดการน้ำในช่วงฤดูการปลูกข้าว การจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน รวมทั้งการจัดการฟางและตอซัง นำมาสร้างมูลค่าเพิ่มจนเกิดเป็นเครือข่ายธุรกิจ

ส่วนเทคโนโลยีกลุ่มที่ 2 เป็นเทคโนโลยีเฉพาะพื้นที่ ประกอบด้วย พันธุ์ข้าวที่ปลูก วิธีการปลูก การป้องกันกำจัดศัตรข้าว ซึ่งต้องดูความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และเทคโนโลยีกลุ่มที่ 3 เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานข้าว

โดยโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเรือนกระจกในการผลิตข้าวในประเทศไทย จะดำเนินการในพื้นที่ 6 จังหวัดก่อน ประกอบไปด้วย ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และสุพรรณบุรี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2 ล้าน 8 แสนไร่ สามารถพัฒนาการผลิตข้าวของเกษตรกรได้มากกว่า 1 แสนครัวเรือน

ทางโครงการคาดว่า เกษตรกรจะได้รับผลประโยชน์มากกว่า 4 แสน 5 หมื่นคน สร้างผลผลิตได้ราว 4 ล้านตันต่อปี และผลักดันให้เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำนาแบบปัจจุบัน ไปสู่การทำนาที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำต่อไป

โลกยามเช้า

ต้อนรับอรุณรุ่งของวันใหม่ กับ โลกยามเช้า และโลกยามเช้าสุดสัปดาห์ อัพเดทข่าวสารจากต่างประเทศก่อนใคร และสาระความรู้ ความบันเทิง จากทั่วทุกมุมโลก

  • วันออกอากาศ  จ-ศ เวลา 04.00 – 04.25น.
  • วันออกอากาศ  ส-อา เวลา 05.10-05.35น.
  • ช่อง 3HD ช่อง 33