แชร์โพสนี้

องค์การสหประชาชาติได้เชิดชูและน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่าเป็นปรัชญาที่เป็นประโยชน์ต่อนานาประเทศ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกทั้ง 195 ประเทศ ยึดเป็นแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป รวมถึงการแก้ไขปัญหาความยากจนได้ด้วย

Ms.Luisa Ragher เอกอัครราชทูตที่ปรึกษา รองหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เผยว่า แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลักดันนโยบายลดความยากจน นอกจากนี้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ชาวไทยได้น้อมนำพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อยู่นั้น ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับนโยบายการผลิตและใช้อย่างพอเพียงเพื่อลดความยากจนด้วย

Ms.Luisa Ragher เผยต่อว่า การผลิตและใช้อย่างพอเพียงเพื่อช่วยลดความยากจนเป็นนโยบายที่ควรจะเร่งดำเนินการ เนื่องจากนโยบายนี้ เป็นการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาดำเนินการในทางปฏิบัติ และนโยบายดังกล่าว ยังเป็นแผนงานที่ทางรัฐบาลได้กำหนดไว้เพื่อการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สหประชาชาติเป็นผู้กำหนด โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวคิดในการดำเนินการต่อไป

โลกยามเช้า

ต้อนรับอรุณรุ่งของวันใหม่ กับ โลกยามเช้า และโลกยามเช้าสุดสัปดาห์ อัพเดทข่าวสารจากต่างประเทศก่อนใคร และสาระความรู้ ความบันเทิง จากทั่วทุกมุมโลก

  • วันออกอากาศ  จ-ศ เวลา 04.00 – 04.25น.
  • วันออกอากาศ  ส-อา เวลา 05.10-05.35น.
  • ช่อง 3HD ช่อง 33