ตอน เด็ก ม.2 พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
783 ครั้ง

แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน เด็ก ม.2 พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ออกอากาศวันที่ 5ก.พ.59
 
ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนตั้งแต่วัยเริ่มเรียน ที่ว่า“เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม” ซึ่งตามนโยบายนี้ ได้มีกลุ่มนักเรียนที่รวมตัวกัน นั่นก็คือ เด็กหญิงกรรณิการ์ ด่านเสือเรือง เด็กหญิงจันทิรา พงศ์ประพันธ์ 
และเด็กหญิงอัยดา ศรีทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดจันดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้คิดโครงงานคอมพิวเตอร์มัลติมิเดียขึ้น  เพื่อพลิกโฉมการอ่านเขียนผ่านซอฟต์แวร์ ช่วยพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภายใต้การดูแลของนางสุคนธ์ เพชรรัตน์ และนายเข็บ บุญวรรณ คุณครูที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำ 
 
โดยในบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียนี้ เป็นบทเรียนที่ง่ายต่อการเรียนรู้ มีเกมที่ให้ความรู้พร้อมทั้งความสนุกสนาน มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ฝึกอ่านและฝึกเขียน ซึ่งบทเรียนที่จะช่วยเสริมทักษะทางด้านการใช้ไอซีที ใช้ภาษา นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองพร้อมทั้งสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และเมื่อได้มีการนำโครงงานคอมพิวเตอร์นี้ไปใช้จริง ปรากฏว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 128 คน มีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.64 และประเมินความพึงพอใจในการใช้บทเรียน นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 97.11
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂