ตอน เด็กนักเรียน จ.สุโขทัย ลงพื้นที่เรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ไทย

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
783 ครั้ง

แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน เด็กนักเรียน จ.สุโขทัย ลงพื้นที่เรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ไทย ออกอากาศวันที่ 29ม.ค.59
 
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล จังหวัดสุโขทัย ได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับเด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยการนำนักเรียนออกไปทัศนศึกษานอกห้องเรียน เพื่อทำการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของพระมหากษัตริย์ไทย ที่สวนจิตรลดา พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้ว และพระที่นั่งอนันตสมาคม
 
 
นอกจากเด็กนักเรียนจะได้ชมความงดงามของพระที่นั่งต่างๆ แล้ว กิจกรรมนี้ ยังเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนเกิดความรัก เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยรักและหวงแหนในผืนแผ่นดินเกิด และภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย
 
 
 นอกจากนี้ การที่เด็กๆ ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ยังสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้และศึกษาในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวต่อไปได้อีกด้วย
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂