แชร์โพสนี้

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จ.ตาก ออกอากาศวันที่ 4ธ.ค.58
 
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้” นี้ เป็นกิจกรรมที่จะทำให้เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมได้แสดงศักยภาพและความสามารถได้ครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพุทธิพิสัย ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวกับสติปัญญา ความรู้ ความคิด ด้านจิตพิสัย ซึ่งเป็นพฤติกรรมทางด้านจิตใจ และด้านทักษะพิสัย ซึ่งเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ที่บ่งบอกถึงความสามารถในการปฏิบัติงานนั่นเอง
 
 
ซึ่งกิจกรรมนี้ สามารถต่อยอดและคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพเด่นๆ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือที่จังหวัดพิษณุโลกต่อไปด้วย
 
โดยภายในงานนี้ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้มีการจัดนิทรรศการการแสดงผลงานของโรงเรียนต้นแบบนำร่องในการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนที่มีผลการสอบโอเน็ตสูง โรงเรียนมาตรฐานสากล / โรงเรียนสุจริต และเศรษฐกิจพอเพียง / โรงเรียนขนาดเล็ก / โรงเรียนพิการเรียนร่วม รวมไปถึง กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ หัตถกรรมนักเรียน ดนตรี ศิลปะ และเทคโนโลยี จำนวน 170 กิจกรรม
 
 
 โดยการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนเป็นวิธีหนึ่งในการกระตุ้นส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เกิดการพัฒนา การจัดระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาได้เต็มศักยภาพ และแสดงออกทางด้านงานศิลปหัตถกรรมได้อย่างเต็มที่
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂