แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ โรงเรียนบ้านสระเตย จังหวัดลพบุรี ออกอากาศวันที่ 16พ.ย.58
 
 
โรงเรียนบ้านสระเตย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีคุณครูจำนวน 13 คน นักเรียน 183 คน ซึ่งทางโรงเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีผ่านการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
 
โดยมุ่งหวังให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนได้รับอาหารที่ดีมีคุณค่าทางโภชนาการ ปราศจากสารพิษตกค้าง จึงได้มีการศึกษาหาความรู้ รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือจากพันธมิตรต่างๆ และภูมิปัญญาชาวบ้าน ถึงกระบวนการที่จะให้ได้มาซึ่งอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ 
 
 
จนได้ข้อสรุปจัดทำเป็น แปลงนาข้าวไรซ์เบอรี่ข้างโรงเรียนขึ้น ซึ่งแปลงนานี้ได้มีการดำเนินการมาแล้วอย่างต่อเนื่องถึง 4 ปี โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาชาวนารุ่นใหม่ จังหวัดชัยนาท กำลังทหารจากศูนย์การบินปืนใหญ่ จ.ลพบุรี ปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมเป็นวิทยากร และความร่วมมือจากคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ซึ่งกระบวนการเพาะปลูกตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเก็บเกี่ยวนั้นจะใช้เวลา 120 วัน บนพื้นที่ จำนวน 2 ไร่ 
 
เน้นการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง ใช้กรรมวิธีการเพาะปลูกแบบเปียกสลับแห้งเพื่อแกล้งข้าว ลดการใช้น้ำได้ถึงร้อยละ 33 เพื่อให้ข้าวดึงศักยภาพในการหาอาหารออกมาให้เต็มที่ ทำให้ข้าวแตกกอใหญ่ ใบตั้งต้นแข็งแรง และออกรวงยาว ข้าวเต็มเมล็ด 
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂