แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ท่องเที่ยวตามคำขวัญ จ.พิจิตร ออกอากาศวันที่ 13พ.ย.58
 
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย (พิพัฒน์โสภณวิทยา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ได้มีการจัดโครงการท่องเที่ยวตามเส้นทางคำขวัญของจังหวัดพิจิตร นั่นก็คือ ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวจ้าวอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน ให้กับเด็กนักเรียนในระดับปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 และอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 40 คน 
 
 
จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียน ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดของตนเอง เด็กๆ จะได้รับประสบการณ์ตรง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
 
ซึ่งการออกไปท่องเที่ยวในครั้งนี้  นักเรียนจะได้เรียนรู้ที่มาและความสำคัญของสถานที่แต่ละแห่งที่ได้เข้าไปเที่ยวชม รวมถึง วัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดพิจิตร นอกจากนี้ ยังได้มีการสอดแทรกเรื่องบาปบุญคุณโทษ กฎแห่งกรรม การทำดีได้ดี การทำชั่วได้ชั่ว รวมไปถึง มารยาทในการเข้าสถานที่สำคัญต่างๆ ให้รู้จักปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 
 
และในระหว่างการเดินทางเด็กนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเส้นทางการเดินรถ มารยาทในการโดยสารรถอย่างปลอดภัย ห้ามยื่นแขนขาหรือศรีษะออกนอกรถ ห้ามทิ้งขยะออกนอกรถ และที่สำคัญ คือการเอื้อเฟื้อที่นั่งให้กับสตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และคนพิการ อีกด้วย
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂