แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ภัยเงียบจากสื่อออนไลน์ ออกอากาศวันที่ 21ต.ค.58
 
     อินเทอร์เน็ตมีบทบาทต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก ขณะที่ ทางรัฐบาลได้เข้ามารณรงค์ให้ภาครัฐ รวมทั้งสถาบันการศึกษาต่างๆ นำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อินเทอร์เน็ตจึงถูกใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาออนไลน์ (e-Learning) การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ ในสื่อออนไลน์ ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ทั่วทุกมุมโลก 
 
 
     จากการสำรวจการมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง15-24 ปี มีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตสูงกว่ากลุ่มอื่น 
 
 
    ด้วยเหตุนี้การใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่างๆ จึงเป็นอีกหนึ่งอันตรายที่จะทำให้เด็กๆ อย่างเราเกิดอันตรายได้ เช่น หากเราได้พูดคุยกับบุคคลที่เราไม่รู้จักผ่านทางสังคมออนไลน์ เราอาจถูกล่อลวงไปทำสิ่งไม่ดีได้ หรือถ้าเราใช้สื่อสังคมออนไลน์ไปในทางที่ผิด เราอาจทำให้ตัวเราเอง พ่อแม่ หรือผู้เกี่ยวข้องเกิดความเดือดร้อนได้ และสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุด หากเราเล่นเกมและใช้คอมพิวเตอร์ในเวลานาน อาจทำให้ตัวของเราเองเกิดผลเสียต่างๆ ตามมามากมาย เช่น สายตาสั้น สุขภาพเสีย เพื่อนในโลกความจริงน้อยลง ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่าล้วนเป็นผลเสียทั้งสิ้น
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂