แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน พิธีมอบธงลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ออกอากาศวันที่ 14ต.ค.58
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้มีการจัดพิธีมอบธงลูกเสือต้านภัยยาเสพติดให้กับโรงเรียนระดับขยายโอกาสในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ขึ้น 
 
 
โดยนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบธงลูกเสือต้านยาเสพติด ให้แก่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย รุ่นแรก จำนวน 17 โรงเรียน ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด ตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ด้าน คือ ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรม และห่างไกลยาเสพติด
 
 
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ทั้งสิ้น 63 โรง ซึ่งกระบวนการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ เป็นภารกิจหลัก ที่จะดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น 
 
โดยอาศัยกิจกรรมที่จะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ เสริมสร้างจิตสำนึก พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน เพื่อเป็นการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด และสร้างเด็กดีมีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศต่อไป โดยพิธีดังกล่าวนี้ถูกจัดขึ้นที่ หอประชุมของโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จ.ตาก 
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระน่ารู้และเรื่องน่าสนใจอีกมากมายรออยู่ใน เว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂